Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нина Стоянова: Готви се нов закон за платежните услуги

Уважаеми колеги и гости,

Бих искала да ви приветствам с добре дошли на конференцията на в. „БАНКЕРЪ“ на тема „Дигиталното банкиране – бъдещето днес“.

Това каза подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банково” г-жа Нина Стоянова към участниците в конференцията „Дигиталното банкиране – бъдещето днес“, организирана от в. „БАНКЕРЪ“.

"Развитието на финансовите услуги и плащанията както в Европейския съюз, така и в България, е повлияно до голяма степен от навлизането на технологиите, алтернативните и отдалечени канали за плащания и обслужване и свързаните с тях иновации.

Регулаторната рамка у нас отчита всички европейски тенденции и изисквания, целящи постигането на интегриран европейски пазар, хармонизиране на реда и условията за предоставяне на платежни услуги, насърчаването на иновативните методи на плащане, постигане на високо ниво на сигурност на плащанията и по-добрата защита на потребителите.

Една от стъпките в тази посока е свързана с т.нар. SEPA Регламент - Регламент 260/2012 за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро. и наскоро настъпилия краен срок (31 октомври 2016 г.) за България и останалите държави членки извън еврозоната, след който включените в обхвата на Регламента кредитни преводи и директни дебити в евро следва да се изпълняват съгласно изискванията му, сред които са използването на стандартa XML, отпадне изискването за посочване на BIC от ползвателите на платежни услуги, осигуряване на оперативна съвместимост от системите за малки плащания с други такива в ЕС.

В тази връзка, бяха направени промени в Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове, с които се дава възможност на доставчиците на платежни услуги, които не са банки, да обозначават водени от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN). Това ще им позволи да достъпват и използват по-ефективно съществуващата платежната инфраструктура и да разширят услугите, които предлагат.

Основна задача за БНБ и в частност за управление „Банково” през тази и следващата година е транспонирането на Втората директива за платежните услуги в Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Разпоредбите на Директивата въвеждат нови платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка, а също така разширяват обхвата на Директивата за преводи, извършвани към страни, извън Европа и при плащане във валути на държави извън тези в Европейския съюз. Важен нов елемент са разпоредбите относно сигурността на плащанията, осъществявани чрез отдалечен достъп и в интернет среда, както и докладването на инциденти от страна на доставчиците на платежни услуги. Срокът за въвеждане на Директивата в националното законодателство е до 13 януари 2018 г., като БНБ вече е започнала работа по транспонирането й и подготовката на законопроект.

През тази година бяха направени промени в ЗПУПС и подзаконовите актове по приложението му, свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. Промените имат за цел да подобрят финансовата приобщеност на населението към банковите услуги, да улеснят презграничния достъп до основни банкови услуги, както и да подобрят прозрачността на таксите по платежни услуги и информираността на потребителите.

БНБ работи и по създаването на регистър на банковите сметки и сейфове, който очакваме да стартира работа от 1 януари 2017 г., в поставения от законодателя срок.

Това са само част от актуалните теми в областта на плащанията, в които е постигнат значителен напредък, но все още има доста предизвикателства за решаване, свързани с нарастващите изисквания на ползвателите на платежни услуги, стимулирани от развитието на информационните и комуникационни технологии. В тази връзка, като пример може да се посочи започналата работа на ниво Европейски съюз по създаването на общоевропейската схема за незабавни плащания (instant payments), която ще позволи извършването и получаването на кредитни преводи в евро за секунди, по всяко време, и ще донесе множество предимства за ползвателите и доставчиците на платежни услуги.

И не на последно място, бих искала да подчертая, че иновациите и технологиите в сферата на плащанията представляват предизвикателство и за надзорните и регулаторни органи, които следва да осигурят ефективност и сигурност на платежния процес и платежната инфраструктура, като същевременно се придържат към прецизни надзорни изисквания и стандарти, добрите пазарни практики и националните особености на пазара.

Пожелавам интересна и ползотворна работа на участниците в конференцията", завърши г-жа Стоянова.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във