Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Няма специален надзор за клоновете в България

Насоките на Европейския банков орган - институцията, осъществяваща общия надзор върху банките в ЕС, започнаха да валят и у нас като проливен дъжд. И всяка една от тези насоки БНБ трябва  да прилага строго при контрола върху българския банков сектор. Една от тези насоки директно засяга клоновете на чуждестранните банки у нас. Според съобщението на БНБ от 4 май управителният й съвет е приел решение  от 30 май 2018 г. да се прилагат в банковата ни практика  "Насоки относно надзора на значими клонове", издадени от Европейския банков орган.

"Тези насоки имат за цел да улеснят сътрудничеството и координацията между компетентните органи, участващи в надзора на значими клонове на институциите на ЕС, установени в друга държава членка. Насоките осигуряват рамка за идентифициране на значими клонове посредством обща оценка, извършена от компетентните органи за значението на клоновете за институцията или финансовата стабилност в приемащата държава членка. Насоките предлагат набор от принципи, които компетентните органи трябва да спазват при извършването на оценки на риска на институцията, разполагаща с такива значими клонове, като например обмен на надзорни данни и информация, планиране на надзорни дейности, проверки и инспекции на място, прилагане на надзорни и предпазни мерки и разпределение на задачите между органите", пише в съобщението на БНБ.

Всъщност какви са критериите, по които един клон на чуждестранна банка у нас може да бъде определен като значим, и въз основа на това да подлежи на по-строг надзор от БНБ?  Според насоките на ЕБО: "За целите на оценката на това дали значим клон, който изпълнява критични функции, следва да бъде считан от съществено значение за финансовата стабилност на приемащата държава членка, компетентните органи следва да отчитат дали клонът отговаря на някой  от следните критерии: пазарният дял на депозитите на клона в приемащата държава  членка надвишава 4%; общата стойност на активите на клона (активи, свързани с клона) представлява значителна част от БВП на приемащата държава членка (т.е. стойността им надвишава 4% от БВП); общата стойност на активите (активи, свързани с клона) представлява значителна част от общата стойност на активите на банковата система на приемащата държава членка (т.е. те са повече от 4% от общата стойност на активите на банковата система на приемащата държава членка.)"

В България в момента има пет клона на чуждестранни банки. Това са клоновете на холандската "ИНГ Банк", на френските "БНП Париба" и "БНП Париба Лични Финанси", на базираната в Ирландия "Ситибанк" - част от американската "Ситигруп", и на турската "Те Же Зираат Банкасъ". От тези пет клона  четири попадат под разпоредбите на насоките на ЕБО. Но дали  някой от тях  отговаря  на посочените в Насоките на ЕБО критерии за значимост? Според неофициална информация от БНБ никой от изброените клонове не попада  в определените от ЕБО рамки за значимост. На базата на показателите на българската банкова система - за да бъде определен един клон като значим, или активите му трябва да са над 3.58 млрд. лв., или депозитите, които са му поверени, да са над 3.3 млрд. лева. Според публикуваните от БНБ данни за активите и финансовите резултати на банковите институции у нас за първото тримесечие на 2018-а , нито един от клоновете не отговаря не тези критерии. Клонът на "ИНГ Банк" има активи от 766.56 млн. лв.  и привлечени средства от 725.72 млн. лева. Балансовото число на клона на "Ситибанк" е 681.94 млн. лв., а привлечените от него средства са за 612.89 млн. лева. Клонът на "БНП Париба" е с активи от 860 млн. лв., а депозитите и сметките на клиенти в него са 849.2 млн. лева. За момента не е ясно какви балансови показатели има клонът на "БНП Париба Лични Финанси". До началото на 2018-а това бе дружество за бързи кредити, което се преструктурира като български клон на френската "БНП Париба Лични финанси" през февруари. За периода, през който развиваше дейност като фирма за бързи кредити, "БНП Париба Лични финанси" натрупа значителни активи. Дали обаче те ще го вкарат в групата, към която надзорът трябва да има повишен интерес, ще видим едва в средата на годината.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във