Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нетният доход от такси и комисиони формира 27% от нетния общ оперативен доход на банковата система

През второто тримесечие на тази година банковият сектор отчита ръст на нетната печалба от 54.6% на годишна база до 1.02 млрд. лева. Преди година положителният финансов резултат възлизаше на 659 млн. лева. Това четем в тримесечния анализ на Асоциацията на банките в България с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България в периода между април и юни. През първото тримесечие на тази година печалбата на банковата система бе в размер на 569 млн. лева.

Влияние върху финансовия й резултат оказват увеличението на бизнес активността и на кредитирането, съответно, ръстът на нетния лихвен доход и на нетния доход от такси и комисионни, също така, получените в началото на годината приходи от дивиденти от дъщерни дружества и отчетените значително по-ниски разходи за обезценка.

Банките от първа група формират 70.1% от отчетената от сектора нетна печалба към края на второто тримесечие , тези от втора група - 26.4%, а банките от трета група - 3.6 на сто. За сравнение, в края на първото тримесечие на тази година петте най-големи банки по размер на активите формират 77.5% от положителния финансов резултат след данъци, банките от втора група – 20.4%, а банките от трета група – 2.1 на сто.

Нетен лихвен доход

Към края на второто тримесечие сумата на нетния общ оперативен доход на банковата система се равнява на 2.55 млрд. лв. спрямо 2.18 млрд. лв. в края на същия период на 2021 година. Той се повишава с 17,1% на годишна база.
Нетният лихвен доход на банките се повишава със 8.8% на годишна база и към края на юни тази година възлиза на 1.46 млрд. лева. Нивото на този показател се формира от разликата между приходите от лихви и разходите за лихви.

Към 30 юни паричните постъпления от лихви се покачват със 9.9% на годишна база до 1.64 млрд. лева. Разходите за лихви възлизат на 175.5 млн. лв., като те са със 19,3% повече на годишна основа.

През второто тримесечие нетният лихвен доход формира 57.2% от нетния общ оперативен доход на банковата система. За сравнение, в ЕС делът на нетния лихвен доход възлиза на 53.6% от общия оперативен приход – по данни на Европейския банков орган (ЕБО) за първото тримесечие на тази година.

Нетен доход от такси и комисиони

В края на второто тримесечие нетният доход от такси и комисиони отбелязва ръст на годишна база от 21.6% и достига 698 млн. лв. в сравнение с 574 млн. лв., колкото беше нивото му в края на второто тримесечие на 2021-а.

В края на юни тази година приходите от такси и комисиони нарастват двойно спрямо първото тримесечие на тази година (+110%), а на годишна база ръстът е с 134,6%, като те достигат 840,9 млн. лева. Разходите за такси и комисиони към края на юни също отбелязват двойно увеличение в сравнение с отчетени стойности от банките към края на март тази година и достигат стойност 142,6 млн. лева. Ръстът на годишна база на разходите за такси и комисиони спрямо юни миналата година е със 148.9%, когато те са били 57.3 млн. лева.

Нетният доход от такси и комисиони формира 27% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 31,3% – по данни на ЕБО за първото тримесечие на тази година.

Оперативни разходи и обезценки

В края на второто тримесечие административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, са с 13,3% по-високи спрямо същия период на 2021 г., като достигат 963,6 млн. лева. Общите оперативни разходи - като сбор от административните разходи и амортизацията - се повишават с 11.8% на годишна база - до 1.10 млрд. лева. Банковата система прави по-малко обезценки спрямо същия период на миналата година. Размерът на обезценките намалява до 188.3 млн. лв. - от 306.3 млн. лв. година по-рано.

Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на второто тримесечие се увеличава до 43.1% от 41.3%, колкото беше в края на първото тримесечие на тази година. По данни на ЕБО, към края на първото тримесечие това съотношение в ЕС е 63.2 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във