Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нетната печалба на Банкова група ОТП за шестте месеца е с ръст от 2 процента

Общо 630 млн. евро e печалбата (след данъчно облагане) на Банкова група ОТП за първите шест месеца на тази година. Което е годишен ръст от 2% въпреки затруднената макроикономическа и геополитическа обстановка. Поради продължаващата война между Русия и Украйна, ръководството й обмисля всякакви рационални решения, за да се избегнат загуби за акционерите, включително опцията за продажба на дъщерното дружество в Русия.

Консолидираната печалба на групата за първото полугодие се сформира основно от продължаващата висока активност в повечето дъщерни дружества. Възвръщаемостта на капитала (ROE) през този период е 17% (годишно намаление от 2.1 процентни пункта). За същото време "Банка ДСК" отчита 125 млн. евро печалба, което е близо 20% относителен дял от общата печалба на Банковата група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария.

Общите приходи на групата за първите шест месеца възлизат на 1.90 млрд. евро, което е годишно увеличение от 22 процента. Двете основни приходни пера, а именно от лихви и от такси и комисиони, отчитат годишно увеличение съответно от по 22 и 19 на сто. "Банка ДСК" също отчита ръст на общите приходи и на приходите от лихви, такси и комисиони респективно със 17, 13 и 26 процента.

От друга страна текущите разходи на банковата група за шестмесечието възлизат на близо 900 млн. евро и увеличават нивото си с 15% в сравнение с година по-рано. Средствата за персонал, като основно разходно перо, са нараснали с 9 на сто. "Банка ДСК" също увеличава своите текущи разходи с 18 процента.

Разходите за обезценка на кредитни експозиции и други финансови активи на групата, повлияни от войната в Украйна, са скочили значително - 474% на годишна база и за първите шест месеца са в размер на 264 млн. евро.

Съотношението „разходи/приходи“ към юни е 47.3% (и спрямо година назад намалява с 2.9 процентни пункта). Колкото до показателят на "Банка ДСК", той е на ниво от 40.4% - значително под средното за групата, увеличавайки се спрямо предишната година с 0.2 процентни пункта.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават с 15% или с близо 6 млрд. евро. Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст от 24%, следвани от ипотечните кредити (+14%), лизинга (+9%) и потребителските кредити (+7%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на юни са 5.3% (намаляват с 0.1 процентни пункта спрямо юни 2021 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява до 81% (при 83% към края на юни 2021-а).

Депозитната база на Банкова група ОТП се повишава с 9.3 млрд. евро (на годишна база) и отчита ръст от 17 на сто. Клиентските депозити на "Банка ДСК" също регистрират годишен ръст макар и по-нисък - 6 процента.

Брутният ликвиден резерв на групата остава устойчив и е значително над нивото на безопасност. Към края на юни той е в размер на 5.6 млрд. евро. За същия период, коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО е 16.4% (+0.6 процентни пункта на годишна база).

Facebook logo
Бъдете с нас и във