Банкеръ Daily

Финансов дневник

Необслужваните вземания по договори за лизинг намалят с 40.1% на годишна база

Към края на юни 2019 г. необслужваните вземания са 151 млн.лв. Те намаляват с 40.1% (100.9млн. лв.) спрямо края на юни 2018 г. и с 26.2% (53.6 млн.лева) в сравнение с края на първото тримесечие на 2019 година, сочат данни на Българската народна банка.

Общите вземания на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2019 г. достигат 4.217 млрд. лв. (3.6% от БВП) при 3.862 млрд. лв. (3.6% от БВП) в края на юни 2018 г. В края на второто тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 9.2% (355.3 млн. лв.), а спрямо края на март 2019 г. – с 2.5% (101.5 млн. лева).

Вземанията по финансов лизинг са 3.985 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват с 9.1% (332.7 млн. лв.), а спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. – с 2.6% (101.6 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 94.6% в края на юни 2018 г. до 94.5% в края на юни 2019 г. Сключените през второто тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 543.5 млн. лв. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. обемът им нараства с 6.4% (32.5 млн. лв.), а спрямо първото тримесечие на 2019 г. - с 1% (5.4 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на „Леки автомобили” са 1.521 млрд. лв. в края на юни 2019 г. Те нарастват с 14.1% (188.2 млн. лв.) на годишна база и с 3.5% (52.1 млн. лева), в сравнение с края на първото тримесечие на 2019 г. Относителният им дял се увеличава от 36.5% в края на юни 2018 г. до 38.2% в края на същия месец на 2019 г. В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на „Товарни и лекотоварни автомобили” са 1.366 млрд. лв., като се увеличават с 13.7% (164.2 млн. лв.) спрямо края на юни 2018 г. и с 4.5% (59.1 млн. лв.), в сравнение с края на март 2019 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32.9% в края на юни 2018 г. до 34.3% в края на същия месец на 2019 г.

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на „Машини, съоръжения и индустриално оборудване” са 792.9 млн. лв., като нарастват с 8.8% (63.9 млн. лв.) спрямо края на юни 2018 г. и с 1% (7.8 млн. лв.), в сравнение с края на март 2019 г. Относителният им дял се понижава от 20% в края на юни 2018 г. до 19.9% в края на същия месец на 2019 г.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на юни 2019 г. вземанията по финансов лизинг от сектор „Нефинансови предприятия” възлизат на 3.395 млрд. лв. Те се увеличават със 7.2% (227.6 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. и с 2.2% (72.9 млн. лв.), в сравнение с края на март 2019 г. Относителният дял на вземанията от бизнеса в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни 2019 г. е 85.2% при 86.7% в края на юни 2018 г.

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията от сектор „Домакинства и НТООД” възлизат на 571.8 млн. лв. Размерът им нараства с 21.6% (101.5 млн. лв.) спрямо края на юни 2018 г., а в сравнение с края на март 2019 г. - с 5.2% (28.2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от домакинствата в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 12.9% в края на юни 2018 г. до 14.3% в края на юни 2019 г.

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на юни 2019 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3.142 млрд. лв., като нарастват с 13.7% (379.6 млн. лв.) на годишна база и с 4.5% (135.7 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се увеличава от 75.6% в края на юни 2018 г. до 78.9% в края на същия месец на 2019 г.

В края на второто тримесечие на 2019 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 618.4 млн. лв. Те нарастват с 9.3% (52.4 млн. лв.) на годишна база и с 2.6% (15.6 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г.

Вземанията по оперативен лизинг в края на юни 2019 г. са 232.2 млн. лв., като се увеличават с 10.8% (22.6 млн. лв.) на годишна база и намаляват с 0.1% (0.2 млн. лева) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г.

Източници на финансиране

В края на юни 2019 г. пасивите на лизинговите дружества са 5.092 млрд. лв. при 4.662 млрд. лв. в края на юни 2018 г. Те нарастват с 9.2% (430 млн. лв.) спрямо юни 2018 г. и с 4.2% (205.7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства от 75.3% в края на юни 2018 г. до 78.8% в края на същия месец на 2019 г. Техният размер е 4.010 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват с 14.2% (499 млн. лв.) и с 5.9% (221.9 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 86% от общия размер на получените кредити в края на юни 2019 г. при 82.8% в края на същия месец на 2018 г. Техният размер е 3.450 млрд. лв. в края на юни 2019 г., като на годишна база те нарастват с 18.7% (542.4 млн. лв.) и с 6.7% (216.5 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти, които са 2.516 млрд. лв. в края на юни 2019 г. Размерът им нараства с 4.5% (107.7 млн. лв.) спрямо края на юни 2018 г., и с 4.6% (111.2 млн. лева), в сравнение с края на март 2019 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити намалява от 68.6% в края на юни 2018 г. до 62.7% в края на юни 2019 г.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на юни 2019 г. e 25.1 млн. лв. Той намалява с 16.4% (4.9 млн. лв.), в сравнение с края на юни 2018 г. и с 2.5% (0.6 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във