Банкеръ Daily

Финансов дневник

Неистински и преправени банкноти, според отчет на БНБ

Според "Прегледа на емисионно-касовата дейност на БНБ за периода януари – март 2019 г.", в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 293 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Относителният дял на задържаните през първото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март 2019 г. възлиза на 0.000065%.

В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2019 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (52.22%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лв. представлява 0.000118% от общия брой на намиращите се в обращение в края на март 2019 г. банкноти с този номинал. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 10 и 50 лв., съответно с 28.67% и 15.70%. За отчетния период са задържани по четири неистински банкноти съответно от 5 и от 100 лв. и два броя неистински банкноти от 2 лв.

В периода януари – март 2019 г. бяха регистрирани и задържани общо 83 броя неистински български разменни монети, от които 8 броя от 2 лв., 19 броя от 1 лв. и 56 броя от 50 ст. Относителният дял на задържаните през първото 8 януари – март 2019 г. тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на март 2019 г. е 0.000003%.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през първото тримесечие на 2019 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистин ски чуждестранни банкноти, както следва: 1254 броя евро (от които 154 броя са циркулирали в паричното обращение), 297 броя щатски долари (от които 197 броя са циркулирали в паричното обращение) и 67 броя банкноти от други чуждестранни валути.

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода януари – март 2019 г. като негодни за последващо използване в паричното обра щение са отделени 11.1 млн. броя банкноти. Те са с 3.4 млн. броя (23.28%) по-малко от отделените негодни банкноти през четвъртото тримесечие на 2018 г.

За едногодишен период (март 2018 г. – март 2019 г.) отделените негодни банкноти са 53.5 млн. броя, което е със 7.8 млн. броя (12.70%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (март 2017 г. – март 2018 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във