Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕБАНКОВИЯТ ФИНАНСОВ ПАЗАР ЧАКА СВОИТЕ ВИЦЕКРАЛЕ

Създаването на мегакомисията за финансов надзор предизвика доста залози за разпределението на седемте шефски места в нея. Встрани от кадровата интрига обаче остана консолидацията на самия небанков финансов пазар. А този процес започна още преди да се заговори за обединяване на надзорните институции. През последната година станахме свидетели на няколко изкупувания на по-малки компания и на първите сливания, довели до формирането на първите финансови групи.Много финансисти, окуражени от факта, че капиталовият, осигурителният и застрахователният пазар най-сетне дръпнаха напред, сега очакват с надежда създаването на комисията. Те са убедени, че този сектор има значителен потенциал, и гледат на него като на Новия свят, привлякъл в далечното минало множество завоеватели.Потенциал за развитието на небанковия финансов пазар у нас действително има и това се потвърждава от едно сравнение. Банките в България в момента управляват пет пъти повече активи, отколкото всички останали институции, занимаващи се с финансово посредничество. Активите на кредитните институции към края на миналата година са 13.5 млрд. лева. Застрахователите управляват суми от порядъка на 700 млн. лв., а пенсионните фондове - 340 млн. лева. Пазарната капитализация (регистрираните акции, умножени по тяхната цена) на компаниите на Българска фондова борса пък е 1.5 млрд. лева. Разбира се, това сравнение на обемите е условно поради спецификата на операциите и липсата на съпоставим измерител на размера на капиталовия пазар. Но така или иначе мащабите на финансовото посредничество в България (под 4% от БВП) са значително по-малки от тези в развитите страни. По данни на ОИСР дори в Гърция активите на институционалните инвеститори (застрахователни и пенсионни компании) са нараснали главоломно - от 3% през 1992 г. на повече от 40% от БВП през 2001-ва. В Чехия пък портфейлите на тези инвеститори (включват се и инвестиционните компании) традиционно са над 20% от БВП. Така че българският небанков пазар май няма друг избор, освен да расте.Застрахователният бранш може би е с най-голям потенциал в тази насока. Причината са ниските изходни позиции. Съотношението между брутния премиен приход от застраховки и БВП у нас е под 2%, докато за развитите страни този показател е средно над 9 процента. Затова не е изненада, че напоследък продажбите на застрахователни полици (с около 25% годишен ръст) изпреварват темпа на БВП.Както и останалите сектори на финансовия пазар, застраховането също премина през период на стихийно развитие и раздробяване, но през последните две години тенденцията се обърна. Трите основни дружества - ДЗИ - Общо застраховане, Булстрад и Алианц, вече държат над 58% от застрахователния пазар.Процесите на консолидация на практика започнаха след приватизацията на държавните Булстрад, Армеец и ДЗИ. Военното застрахователно дружество бе продадено през май миналата година на единствения кандидат - Химимпорт, срещу сумата от 4.3 млн. лева. А през август 2002-ра 80% от Държавния застрахователен институт бяха продадени на Контракт-София представлявана от Емил Кюлев. Цената от 21.5 млн. евро покрива и участията на застрахователя в ДЗИ-Общо застраховане, ДЗИ Лизинг, ДЗИ Инвест, ДЗИ-здравноосигурително дружество (нелицензирано), както и дяловете му в Общинска застрахователна компания, Българско пенсионноосигурително дружество, Пощенска банка и ИНВЕСТБАНК.През 2002 г. (за пръв път след лицензирането на застрахователите през 1998 г.) чуждестранен акционер продаде акциите си на български инвеститор. Маккар купи дела от 56% на Гарант (Виена) в ЗК Юпитер. Капиталът на дружеството бе увеличен, след което Маккар получи 82.7 процента. През септември същата година Винер Щетише (Австрия) взе 90% от Български имоти и след два месеца капиталът на двете едноименни дружества бе увеличен двойно (сега общозастрахователното има капитал 6 млн. лв., а животозастрахователното - 4 млн. лева). За бившите мажоритарни собственици на Български имоти - Данчо Джиков и Ангел Крайчев - останаха общо около 5 процента. Всички акции на застрахователно дружество Мел Инс (част от сливенската бизнесгрупа Мел Инвест Холдинг) пък бяха прехвърлени на Мел Финанс, която бе продадена в края на ноември на офшорката Долтекс Корпорейшън. Застрахователното дружеството бе преименувано на Виктория и се смята за свързано с Корпоративна банка.Различни причини забавиха развитието напенсионните фондовеТази година активите им вече трябваше да са към 1 млрд. лв., според първоначалните разчети, направени преди началото на пенсионната реформа през 2000 година. Средствата, които управляват осигурителните дружества, днес са под 1% от БВП, което е доста по-малко в сравнение с други страни. По-бавното развитие на частните пенсионни фондове (доброволни и допълнителни), се дължи на орязването на данъчните преференции за техните членове, както и на сравнително малките суми, които НОИ превежда на универсалните и професионалните фондове.През трите години, след лицензирането на пенсионните дружества, този сектор също претърпя сериозни трансформации. Първоначално през ситото на Държавната агенция за осигурителен надзор минаха само девет дружества - повечето спонсорирани от банки и застрахователи. Но след ликвидацията на Берлинише Лебен останаха само две компании, свързани с корпоративни структури (Солидарност и Лукойл Гарант). Седемдесет процента от Солидарност, притежание на Доверие Капитал, бяха придобити през март 2001 г. от ING Континентъл Юръп Холдингс. По-късно дружеството, което заедно с българския клон на ING Bank е част от ING Group, увеличи капитала, придобивайки 89% от осигурителната компания. А през май 2002-ра след изкупуването и на остатъчния дял от 11% на Доверие Капитал тя стана стопроцентова собственост на холандската финансова група и бе преименувана на Ай Ен Джи.Нютон Сила също престана да бъде изключение от правилото, според което пенсионните фондове се създават предимно от финансови инвеститори. През декември 2002 г. то бе придобито от Химимпорт - мажоритарния собственик на ЦКБ. Всъщност Химимпорт осъществи сделката, изкупувайки 100% от капитала на дружеството майка - Нютон файненшъл мениджмънт БГ, притежаващо 98.75% от Нютон Сила (преименувано след покупката на Сила). Новопридобитото Нютон файненшъл мениджмънт БГ пък бе прекръстено на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕООД, а идеята е то да поеме управлението на портфейлите на трите финансови институции в групата - ЦКБ, ВЗПД Армеец и Сила.Разногласия между основните акционери доведоха да преждевременно преструктуриране на собствеността в СКПОК Родина. Така въпреки напредналата си подготовка за приватизация Банка ДСК бе принудена тази седмица да изкупи дела на Българо-американската кредитна банка в компанията.Вероятно следващата седмица Държавната агенция за осигурителен надзор ще разреши поглъщането на Българско пенсионноосигурително дружество от ПОК Доверие. Очаква се в началото на април да бъдат проведени общите събрания на техните акционери, които да одобрят тази операция. С нея капиталът на Доверие ще бъде увеличен от 12.5 на 15 млн. лв., като новите акции ще са предназначени за собствениците на вливащото се дружество.През 2002 г. сякаш на шега капиталовият пазарсе разви според предвижданията на оптимистите. Независимо от това миналогодишният оборот на Българската фондова борса е пет пъти по-малък от дневния обем на търговия на Истанбулската фондова борса. В този смисъл добрите тенденции би трябвало да се търсят не толкова в повишаването на индекса СОФИКС и покачването на оборотите, колкото в промяната на практиките. Вече имаме цяла серия от търгови предложения (и то на приемливи цени), въведена бе система за дистанционна търговия и дори чуждестранните инвеститори започнаха да се завръщат. Подготвя се създаването на още няколко инвестиционни фонда (в допълнение към сегашните Златен лев и Елана Еврофонд) и това е сигурен знак, че професионалистите на пазара вярват във възможностите да се формира интересен портфейл от ценни книжа.Постигнатият ръст се дължи най-вече на освобождаването на ресурс, блокиран в компенсаторки, на допълнителната защита на миноритарните акционери и нулевия данък за капиталовите печалби). Залозите днес обаче са докога ще се задържат добрите времена на борсата. Защото всички са наясно, че резултатите през 2002 г. са просто корекция на силния спад от предишните три години. Според брокерите, пазарът може да се върне на изходни позиции, ако бъдат нарушени интересите на дребните акционери или ако някоя слаба емисия компрометира постигнатото доверие. Корпоративният сектор все още не изглежда готов да се обърне към борсата. Ролята на мотор на нея засега играят предимно банковите облигации. Освен на тях инвестиционните посредници разчитат и на по-активното участие на застрахователните и пенсионните компании. Ето защо консолидацията на небанковия сектор изглежда по-важна за капиталовия пазар.Предимствата на задружните действияса много. Окрупняването на портфейлите, които се управляват в рамките на една група, ще повиши ликвидността на пазара и може да доведе до намаляване на риска. Обединяването на застрахователни, пенсионни, лизингови и инвестиционни компании ще е добре дошло и за техните посредници. Един инвестиционен посредник е твърде чувствителен към колебанията на фондовата борса, но той ще има повече поле за маневриране, предлагайки услуги и на пенсионни или застрахователни компании. Първите опити за предлагане на комбинирани банковозастрахователни продукти са друга отправна точка за потенциала на финансовия сектор. И макар че подопечните на бъдещата мегакомисия гледат завистливо към депозитите на банките, самите кредитни институции все повече ще намират поле за експанзия извън банковия сектор. Някои от тях вече работят в тази посока.Иванина МанчеваЛизингът - новата модаТрите най-големи лизингови дружества у нас са Интерлийз, Телервис и Орел-лизинг. Интерлийз е под контрола на Националната банка на Гърция. През 1999 г. тя, заедно с инвестиционния си посредник ЕТЕВА, придоби 72.5% от компанията, предлагаща на лизинг производствено оборудване. Лидер в продажбите на изплащане на потребителски стоки е Телервис. Тази компания бе придобита миналата есен от Ти Би Ай (собственика на Булстрад и ПОК Доверие). През февруари тази година ХЕБРОСБАНК закупи Орел лизинг, която заедно с Промобил лизинг е водеща в сделките с автомобили. Интерес към тази сфера проявяват и други кредитни институции. От юли 2001-а работи дружеството на ЮНИОНБАНК - Юнионлизинг, а в Унилиз косвено участие имат собствениците на Първа инвестиционна банка. Неотдавна и ЦКБ регистрира свое дъщерно дружество ЦКБ Лизинг Кар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във