Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО НАРЕЖДАНЕТО НА СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Уважаема госпожо ГеоргиеваАдвокат съм на взискателя по Изпълнително дело N 4232/2003 г. по описа на СИС при СРС, 4 отд., 1 уч. Длъжник по същото дело е ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ ЕООД, гр. Свиленград. Съгласно изискванията на ГПК, длъжникът бе надлежно уведомен за образуваното изпълнително дело и бе поканен доброволно да изпълни задължението си. След отказа на длъжника да се споразумее с взискателя (протоколирано от съдия-изпълнителя) БЯХА БЛОКИРАНИ БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ДЛЪЖНИКА.На 09.04.2003 г. в БПБ АД, клон Хасково, бе получено запорно съобщение по изп. дело N 4232/2003 г., с което се нарежда налагане на запор на сметките на длъжника Елит транспорт и спедиция ЕООД, Свиленград.С писмо банката отговаря, че са блокирани сметките, но нито посочва сумите, нито дали има наличности по сметките на длъжника.С второ запорно съобщение от 10.06.2003 г. е посочен изрично и номерът на сметката на длъжника, която следва да се запорира. С писмо от 12.06.2003 г. БПБ АД - клон Хасково е уведомила, че сметките са блокирани и при наличие на средства ще извършва служебни преводи. С това служителите на банката, подписали писмото, са съставили документ с невярно съдържание, с което са заблудили орган на съдебната власт, тъй като от становището им се прави заключението, че по сметката няма налични средства.С писмо от 02.07.2003 г., от страна на съдия-изпълнителя, отново е наредено на банката НЕЗАБАВНО ДА ПРЕВЕДЕ наличните средства, посочени в предното запорно съобщение. Едва тогава от БПБ АД, клон Хасково, уведомяват за наличните средства по сметката.Подадох жалба до БНБ, Управление Банков надзор, след това до управителния съвет на БПБ АД, с копие до Управление Банков надзор на БНБ, на което БПБ АД отговори с писмо изх. N4000-0316; 9300-0110 от 08.10.2003 г., като уведоми Българска народна банка, Управление Банков надзор и мен, че в качеството си на трето задължено лице Българска пощенска банка АД ще преведе наличните средства по запорираната от съдия-изпълнителя сметка след изтичане на срока на гаранцията, а именно 28.12.2003 година.И досега банката не е превела никакви средства по сметките на съдия-изпълнителя, като проведените до този момент разговори с представители на банката не доведоха да никакъв резултат, освен ясното становище, че директорът на БПБ АД, клон Хасково, г-н Карагьозов категорично отказва да преведе средствата, въпреки становището на банката, изразено до Българска народна банка, Управление Банков надзор и до мен на 08.10.2003 година.С бездействието си директорът на БПБ АД, клон Хасково, причинява огромни загуби и вреда на клиента ми, от които ще настъпят немаловажни вредни последици, а и дава възможност на длъжника да отлага плащанията, с което на практика го кредитира.Уважаема г-жо Георгиева, уповавайки се на закона и на икономическата логика, ще изразя мнението си, че с необяснимото си поведение на управляващите БПБ АД - клон Хасково лица, незачитайки становището на управителния съвет на банката в лицето на г-н Панайотис Варелас и г-н Мартин Заимов, въвличат банката в ситуация, която би могла да доведе до вредни за финансовата институция материални последици, тъй като ще бъда принуден да заведа дело срещу БПБ АД за пропуснатите ползи и претърпените вреди, причинени от неплащането на сумата на посочената от банката дата.Съгласно гаранцията, подписана от банката, тя би могла да бъде прекратена по всяко време от нея, както и от гаранционното митническо учреждение, като прекратяването влиза в сила на 16-ия ден след деня, в който едната от страните е уведомила другата за това.Считам, че банката не може да изземва функциите на съдебен орган и няма никакви законни пречки тя да преведе парите по посочената от съдия-изпълнителя сметка, тъй като забавянето нанася щети и вредни последици на клиента ми.Убеден съм и че ръководството на тази уважавана банкова институция не знае за създалата се ситуация.Моля, при желание от Ваша страна, да извършите проверка на случая и предприемете желаните от Ваша страна действия, защото, убеден в добронамереността Ви за развитието на банковата система, основана на доверие между банката и клиентите й, ще направите необходимото за справедливото решаване на проблема.С уважение:Адв. Александър Райчев Ангелов, САКсъдебен адрес: гр. София, ул. Г.С.раковски N127, ет. 3, офис 331

Facebook logo
Бъдете с нас и във