Банкеръ Daily

Финансов дневник

Най-много нередности при евросредствата за селските райони

Европейска сметна палата

В публикувания днес Годишен доклад за 2018 г. Европейската сметна палата (ЕСП) заключава, че отчетите на ЕС дават точна и вярна представа за финансовото състояние на блока. За трета поредна година Сметната палата формулира становище с резерви (а не отрицателно становище) относно редовността на операциите, свързани с отчетите. Това показва, че значителна част от разходите на ЕС през 2018 г. не са съществено засегнати от грешки и че съществуващите грешки вече не са широко разпространени в множество разходни области. В същото време одиторите констатират, че високорискови области като развитието на селските райони и сближаването продължават да бъдат сериозен източник на грешки.

„Благодарение на по-доброто финансово управление ЕС вече отговаря на високи стандарти за отчетност и прозрачност при разходването на публични средства. Очакваме бъдещата Комисия и държавите членки да продължат тези усилия“, заяви председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене. „С началото на новия законодателен мандат и на новия период на финансово програмиране се създават нови възможности. Политиците трябва да използват това, за да насочат политиките и разходите на ЕС към постигането на резултати и осигуряването на добавена стойност.

Общото ниво на нередности при разходването на средства от ЕС остава стабилно и в диапазона, установен в предходните две години. Одиторите изчисляват 2,6% грешки в разходите за 2018 г. (2,4 % през 2017 г. и 3,1% през 2016 г.). Грешките са установени предимно във високорискови разходни области, като например „Развитие на селските райони“ и „Сближаване“, където плащанията от бюджета на ЕС се използват за възстановяване на направените от бенефициентите разходи. Тези разходни области се подчиняват на сложни правила и критерии за допустимост и в тях вероятността за грешки е по-голяма.

Обновеното ръководство в европейските институции и изборите за Европейски парламент тази година поставят ЕС на важен кръстопът и този шанс трябва да се използва, за да може ЕС да създава реални резултати, смятат одиторите. Тъй като бюджетът на ЕС възлиза на не повече от 1% от брутния национален доход на всички държави членки, взети заедно, от особено значение е разходването на средствата на ЕС не само да съответства на правилата, но и да води до постигането на резултати.

Одиторите обръщат внимание и на предизвикателствата пред бюджетното и финансовото управление на ЕС, които имат особено значение за новия многогодишен бюджетен цикъл. Продължава ниското усвояване от държавите членки на средства от структурните и инвестиционните фондове, за които е заделена почти половината от текущата многогодишна финансова рамка (МФР), въпреки набраната скорост и значително по-големия размер заявки за плащане през 2018 г. Комисията трябва да предприеме мерки за недопускане на прекомерен натиск върху нуждите от плащания в началото на новата МФР (2021-2027г.), който може да се породи от закъснения в представянето на заявки за плащане от текущата рамка. Освен това към рисковата експозиция на бюджета следва да се добавят увеличените гаранции, финансирани от бюджета на ЕС (92,8млрд. евро в края на 2018 г.) и Комисията ще трябва да предприеме мерки по този въпрос през новата МФР.

Всяка година Сметната палата извършва одит на приходите и разходите на ЕС и проверява надеждността на годишните отчети и съответствието на приходните и разходните операции с приложимите правила и разпоредби на ниво ЕС и на ниво държави членки. Годишният доклад относно бюджета на ЕС, Годишният доклад относно Европейските фондове за развитие и обобщаващият документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2018 г.“ са публикувани на eca.europa.eu.

Facebook logo
Бъдете с нас и във