Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Надзорно менгеме за свързаните лица

Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) за по-строги ограничения при  кредитиране  на свързани лица, които ще влязат в сила от 1 януари 2019-а, въвеждат по-конкретни дефиниции, които засягат  и държавните компании. Правилата, описани в Насоките на ЕБО,  целят  да предпазят всички банки в ЕС, включително и  тези в България, от прекалена концентрация на кредитния им портфейл спрямо група обвързани по един или друг начин помежду си клиенти. Идеята е да се намали рискът на банките от увеличаване на проблемните кредити заради  финансови проблеми, които изпитват участниците в такава група. В новите правила въпросната свързаност - за разлика от действащите в момента регулации, се разглежда не само по линия на собствеността (прекия контрол), но и в контекста  на  бизнес взаимоотношенията им. Например, ако едно предприятие има голямо вземане или задължение от друга фирма  и евентуалното му  неизпълнение (получаване на средства или изплащане на дълга) заплашва със сериозни финансови затруднения предприятието, то се третира като  свързано лице с компанията, от която има да взема или на която дължи пари. А ако дадена банка е предоставила заеми и на двете дружества,  сумите на тези кредити се събират и се обобщават при изчисляването на т. нар. големи кредити (експозиции). А те по европейските надзорни правила, записани в чл.395 на  Регламент 575, които са задължителни и у нас, не могат да надхвърлят 25% от капитала на банката,  когато става дума за вземанията й от една група свързани лица. С други думи, ако една банка има капитал от 800 млн. лв., общият размер на кредитите и гаранциите, които тя може да предостави на свързани лица от една група, не бива да е 200 млн. лева.

Със същия аршин ще се измерва  свързаността между  лица и по отношение на  големи кредити, когато  една банка е кредитирала  две напълно независими в капиталово отношение компании, но те  са зависими една от друга, когато  предоставят  стоки и услуги. Например, ако "Булгартабак" е напълно зависим от доставката на тютюн от едно или две дружества и не разполага с алтернативни доставчици на тези суровина, в случай че една банка е дала заеми и гаранции на производителя на цигари, а и на тези двама негови доставчици на тютюн, ще се смята, че всички тези заеми  са отпуснати на свързани лица и общата им сума ще се взема предвид  при изчисляването на големите кредити.

Описаните дотук правила важат и за

 

държавните фирми и техните дъщерни компании

 

Трябва да се  направи  уточнението, че ако една банка е кредитирала държавния бюджет, като е купила емитирани от правителството облигации, сумата  няма да се взема предвид при изчисляването на свързаност и на големи заеми, ако същата банка е дала заем и на държавна фирма. Същото важи за  финансирания на общинските бюджети и общинските фирми чрез банки. Но ако една банка е кредитирала Българския енергиен холдинг (БЕХ) и някое от дъщерните дружества на холдинга или  компании - собственост на тези дъщерни дружества, тези заеми ще бъдат третирани като  предоставени на свързани лица и ще се сумират при изчисляването на големите кредити. Същият принцип ще важи и за дружествата - собственост на Държавната консолидационна компания (ДКК). Ще се приема, че съществува икономическа свързаност  и ако някое от дружествата - собственост на ДКК, няма алтернативен източник за доставка на енергия освен от компания, контролирана от БЕХ. Тогава заемите, които една банка е отпуснала на дружества, между които има такава  икономическа зависимост като описаната, ще се смятат за кредити, дадени на свързани лица - с всички произтичащи от такава  констатация последствия.

Тук трябва да кажем, че основните положения в Насоките на ЕБО относно свързаните лица съществуват и в

 

прословутия Регламент 575

 

за капиталовата адекватност  и за оценка на рисковете. Но в него описанието им е много общо и поради това създава възможности за заобикалянето им. Насоките на ЕБО, които са задължителни за всички банки в ЕС от 1 януари 2019-а, конкретизират случаите на свързаност и по този начин ограничават възможностите за заобикаляне на правилата в Регламент 575. Именно с цел да обхване всички детайли в тази сложна и многообразна материя  ЕБО е отделил  в Насоките си специално внимание на

 

комбинираните схеми на свързаност

 

В тях се разглеждат различни сценарии,  при които може да възникне предпоставка да се отчита свързаност между  отделни лица. Например едно дружество е зависимо от доставките на друга компания. Зависимото дружество е собственост на трета фирма, която няма нищо общо с неговия стратегически доставчик. По линията на тази зависимост обаче дружеството майка на фирмата е свързано по т. нар. комбинирана схема с компанията, която е стратегически доставчик на нейната дъщерна компания. И ако една банка е предоставила заеми и на компанията майка, и на фирмата - доставчик на нейната "дъщеря", тези кредити ще се смятат за дадени на свързани лица и сумите им ще се обединяват при изчисляването на предоставените от банката големи кредити. Тези принципи банките ще трябва да спазват  при определянето на свързаност на кредитополучателите, за да избегнат

 

риска от т.нар. ефект на доминото

 

когато проблемите в една фирма по линия на икономическата, финансовата и капиталовата зависимост могат да доведат  до сривове в други компании,  в техните дъщерни дружества или при техните собственици. Банковите служители, отговарящи за оценката на риска, пък ще бъдат изправени пред нелеката задача да проучват и да установят всички евентуални свързаности между  своите кредитополучатели. Това означава, че дадено фирмено  искане за кредит задължително ще трябва да бъде придружавано с подробна документация, описваща целия бизнес на искащата заем компания в най-малки детайли. Нещо повече  - кредитните инспектори и служителите, оценяващи риска в банката, ще трябва периодично да изискват от фирмата длъжник да актуализира информацията за своя бизнес, която е предоставила при отпускането на заема. И това няма да е някаква самоцел, излишна бюрокрация или заяждане спрямо кредитополучателя. Банките ще трябва да поддържат такива бази от данни, за да могат при проверка от управление "Банков надзор" да аргументират пред инспекторите му защо  определени заеми не са поставени в групата на свързаните лица. Липсата на подобна документация може да доведе до много сериозни надзорни санкции, в това число изискване за намаляване на кредитните експозиции на банката към определени дружества, за допълнителното им обезпечаване, за заделяне на нови провизии или за покриването им с допълнителен капитал. Това са все болезнени  за банката надзорни предписания, които могат да я изправят пред сериозни предизвикателства. В същото време описаните в Насоките на ЕБО предписания  създават сериозни ангажименти и за инспекторите от надзора, които при проверките си в банките трябва да се съобразят с всички тези нови изисквания. Важното е, че след влизането в сила на въпросните Насоки на ЕБО нито банките, нито банковият надзор ще  могат да се оправдават, че не са установили свързаност между отделни кредитополучатели, защото според нормативните актове нямало такава.

 

№ на снимка 281179

Facebook logo
Бъдете с нас и във