Банкеръ Daily

Финансов дневник

Над 6 млрд. лв. е приносът на селското, горско и рибно стопанство

Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2022 година. Той включва обстоен анализ за миналата 2021-а и прогнозни данни за настоящата година.

В рамките на 2021 г. по Програмата за развитие на селските райони са изплатени 707.8 млн. лева, а по Програмата за морско дело и рибарство - около 27 млн. лева. По схемите за директни плащания и преходна национална помощ през календарната 2021 г. са оторизирани над 1.7 млрд. лева от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет. Подкрепата на земеделските производители под формата на държавни помощи през годината е в размер на 383.3 млн. лева.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2021 г. възлиза на над 6 млрд. лева. В реално изражение тя нараства с 28.8% спрямо 2020 г., за което допринасят по-благоприятните климатични условия през годината, както и постепенното отпадане на ограниченията, свързани с пандемията от COVID-19.

Делът на аграрния отрасъл в общата БДС за икономиката на страната нараства с 1 процентен пункт спрямо предходната година, до 5 на сто. Сезонно изгладените данни за първите две тримесечия на 2022 г. сочат увеличение на БДС, формирана от аграрния отрасъл съответно с 3.6% и 1.3% на годишна база в реално изражение.

По предварителни данни, през първото полугодие на 2022 г. положителното салдо в аграрната търговия на страната възлиза на близо 1.1 млрд. евро, с 66.3% повече спрямо същия период на 2021 година.

Водещите групи продукти в структурата на селскостопанския експорт са житните растения, маслодайните семена и растителните мазнини, следвани от остатъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни, хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, какаови продукти, безалкохолни и алкохолни напитки и др. През 2021 г. износът на селскостопански стоки бележи ръст от 26.2% спрямо предходната година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във