Банкеръ Daily

Финансов дневник

На къде върви икономиката ни?

Брутният вътрешен продукт на странат ни нарасна за година с 3.5% през първо тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на изминалата година.  Това е отбелязано в месечния обзор на българската икономика, изготвен от Министерството на финансите, отразяващ наличните данни към април 2018-а.  според анализа растежът бе движен, както от потреблението, така и от инвестициите, които отчетоха повишение съответно с 3.2% и 10.2% на годишна база. В същото време, отрицателният принос на нетния износ се сви до 0.4 пр.пункта.

Краткосрочната бизнес статистика

показа смесени сигнали през март, след като промишленото производство и продажби нараснаха, строителната продукция се сви, а търговията на дребно забави растежа си спрямо предишния месец. През април общият показател за бизнес климата се увеличи след подобрение на оценките във всички сектори, докато индикаторът за доверието на потребителите се понижи в резултат на влошаване на очакванията за финансовото състояние на домакинствата и икономическата ситуация в страната.
През първото тримесечие на годината

работната сила

в трудоспособна възраст продължи да се повишава. Коефициентът на безработица достигна 5.7%, като бе съпоставим със стойността си към средата на 2008 година. Номиналният растеж на средната работна заплата общо за икономиката възлезе на 7.1% на годишна база за периода.

През април,

потребителските цени

се повишиха с 0.3% спрямо март в резултат най-вече на характерно за сезона поскъпване при непреработените храни и облекло и обувки. Въпреки това, годишният темп на инфлация се забави до 1.7%, базисната инфлация също се забави до 1.9% на годишна база.

Балансът по текущата сметка

премина в излишък от 218.1 млн. евро през февруари, при дефицит от 155.3 млн. евро през януари. Търговският дефицит се сви с 18.4% спрямо предишния месец, като спадът на вноса на стоки - с 6.2%, надмина този на износа - 4.3 на сто. Брутният външен дълг продължи да се понижава както в абсолютна стойност, така и като съотношение към БВП, достигайки 62% в края на февруари.

Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение,

бюджетният излишък

по консолидираната фискална програма за първите три месеца на 2018 г. възлезе на 0.6 млрд. лв. (0.6% от прогнозния БВП). Положителният резултат бе формиран от превишение на приходите над разходите по националния бюджет (в размер на 0.8% от БВП), докато при европейските средства бе реализиран минимален дефицит (0.3% от БВП).

Facebook logo
Бъдете с нас и във