Банкеръ Daily

Финансов дневник

МВФ препоръча да подобрим събираемостта на приходите

Международният валутен фонд препоръча подновяване на събираемостта на приходите и по-добър подход при харченето им. Днес приключи редовната мисия на фонда у нас, която се проведе в периода 25 януари – 1 февруари. По време на мисията експертите от Фонда проведоха срещи с представители на Министерството на финансите, БНБ и други институции. 

Заключението е, че България постигна стабилни икономически резултати през 2018 г., подкрепени от солидната макроикономическа политика. Превръщането на този положителен тласък в по-бързо сближаване на доходите на глава от населението с тези на напредналите партньори от ЕС продължава да бъде основното политическо предизвикателство. Позадълбочена интеграция в ЕС чрез договорения неотдавна процес на подготовка за Валутния механизъм II (ERM II) ще бъде от полза в това отношение. Извън това, целта е да се постигне напредък с широкообхватните реформи за укрепване на институциите и предоставяне на публични блага, за подобряване на секторите на образованието и здравеопазването и за преодоляване на затрудненията на пазара на труда. Устойчивите реформи в тези области ще спомогнат за забавяне на емиграцията и ще стимулират растежа на производителността.

Сравнително малкият публичен сектор на България е причина да се отдава особено значение на повишаването на ефикасността на приходната администрация и управлението на разходите. МВФ подкрепя мерките на правителството и смятаме, че по-нататъшни усилия са необходими за укрепване на събираемостта на приходите. Съветваме да бъде направена оценка на капацитета на приходната администрация с цел разработване на цялостна стратегия за подобряване на ефикасността. Една от областите би могла да бъде намаляването на значителните разлики между дължимия и събран ДДС.

Българската народна банка  отбелязва стабилен напредък в укрепването на надзора на банковия сектор. БНБ е предоставила правомощия за банков надзор на Управителния съвет. В съответствие с препоръките от извършената през 2017 г. Оценка на стабилността на финансовия сектор, БНБ е укрепила законодателството, регламентиращо предоставянето на заеми на свързани лица и е формализирала процеса на надзорен преглед и оценка (НППО). БНБ също така подпомага и извършването на цялостна оценка на банковия сектор от ЕЦБ. Последващото присъединяване към банковия съюз и едновременно с това към Валутния механизъм II ще укрепи допълнително банковия надзор. Предвид, че необслужваните кредити (НК) намаляват, но продължават значително да превишават средните нива за ЕС, БНБ следва да не отслабва своята бдителност по отношение на необслужваните кредити. При прилагането на НППО трябва да се гарантира, че банките с високи нива на необслужвани кредити ще разполагат с достатъчно капиталови буфери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във