Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МВФ: финансовата система е стабилна, рисковете са в пенсиите и държавните предприятия

България запазва макроикономическата и финансова стабилност въпреки трудната среда в световен мащаб и скорошните безредици в страната, но растежът остава слаб, а безработицата висока. Това се посочва в редовния годишен доклад на Международния валутен фонд (МВФ) за България, публикуван днес.

Според фонда, вътрешното търсене ще се възстанови постепенно, а износът и преките чуждестранни инвестиции ще се подобрят след възстановяването в Европа.

Като рискове пред страната ни, МВФ подчертава социалната и политическата ситуация и продължаващата несигурност по отношение на външните партньори. "Средносрочни фискални рискове МВФ вижда в пенсионната реформа и задълженията на някои държавни предприятия. Неотдавнашните промени в пенсионната реформа, без компенсаторни мерки, добавят към вече значителния бюджетен натиск от застаряващото население, с неблагоприятни последици за бюджета, които са ограничени в краткосрочен план, но могат да бъдат значителни в дългосрочен план. Недоброто финансово състояние на фирмите в железопътния сектор на и някои сегменти в енергийния сектор, биха могли да представляват значителни фискални рискове, ако не са адекватно адресирани."

Фондът определя рамката на бюджета за 2014 г. като балансирана с оглед на ниските прогнози за растеж и силната фискална позиция от една страна, и важността на поддържането на доверието във фиска (особено в контекста на валутния борд), от друга. Въпреки това, МВФ вижда риск в изпълнението на приходната част, а планираното увеличение на капиталовите разходи трябва да бъде придружено от подходящи процедури за подбор на проекти и мониторинг, препоръчват от фонда.

Финансовата система остава добре капитализирана и ликвидна, но доходността е ниска. Постепенното намаляване на необслужвани заеми чрез продажба на активите ще бъде важно за намаляване на несигурността на цените на активите и ще стимулира бъдещи инвестиции. "Ликвидността остава изобилна поради нарастващите депозити и ниско търсене на кредити. В същото време, външните задължения на банковата система продължават да спадат до 16% от БВП в сравнение с края на 2008 г. (27%). Фондът отчита, че заделените провизии за необслужваните кредити засегнаха печалбите на банките, но въпреки това капиталовата адекватност остава висока и всички кредитни институции отговарят на минималните регулаторното изискване от 12 процента, а за цялата система е 16.9%, спрямо рисково-претеглените активи към септември 2013 година. Капитализация и ликвидността на финансовия сектор са високи с провизии за необслужвани заеми от 72.7 процента, отбелязва фонда.

От МВФ приканват българските управляващи да проведат по-амбициозни реформи, които да доведат до повишаване на доходите на българските граждани до равнището на тези, в другите държави в Европа. "Необходим е напредък в справянето с институционалните и структурни пропуски (включително тези, които водят до корупция), за да се гарантира по-силен растеж и създаването на работни места", се посочва още в доклада.

Провежданите благоразумни фискални и надзорни политики са запазили макроикономическа и финансова стабилност в страната, отчитат от фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във