Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10.5-годишни ДЦК

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 25 юли 2027 година.

На проведения на 23 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 1,76 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 211 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 4.22. В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК. Спредът спрямо десетгодишните германски федерални облигации в този сегмент е в размер на 134 базисни пункта. Постигнатата доходност и спред са рекордно ниски за книжа в този матуритетен сегмент, съобщиха от финансовото ведомство.

Новата емисия ще бъде референтна през 2017 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните и гаранционни фондове, които традиционно проявяват засилен интерес към дългосрочните ДЦК - 45,03%, следвани от банките с 41,60% и общозастрахователните и животозастрахователните дружества с 13.37%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във