Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите пласира ДЦК за 200 млн. лв.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации), деноминирана в лева, с падеж 27 юли 2026 г., при условия, определени от Министерството на финансите, обявиха от централната банка.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 21 септември. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 301 050 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки за 53 000 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.51. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 96.77 лв. на 100 лв. номинал.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е в размер на 3.01 на сто. През пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0.55 и 1.33 процента годишна доходност.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, са одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 53 000 000 лв. при среднопретеглена цена от 97.34 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха всичките девет първични дилъри на държавни ценни книжа /ДЦК/. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 61.2%, следвани от гаранционните фондове – 16%, пенсионни фондове – 10%, застрахователни дружества – 6%, инвестиционни посредници – 1.8% и други – 5 на сто.

От БНБ, уточняват още, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във