Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерство на финансите преотвори емисия 10.5-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година. На проведения на 17 ноември 2014  г. аукцион бяха пласирани книжа на стойност 60 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3,62%. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 139.62 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.33.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 60,55%, следвани от пенсионните фондове – 33,33%, гаранционни, доверителни фондове и фондове за управление на активи - 5,50% и застрахователните дружества - 0,62%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 285 базисни пункта.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във