Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерство на финансите пласира ДЦК за 50 млн. лева

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 14 юли 2025 година. На проведения на 12 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 3,09 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 181.03 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.62.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 260 базисни пункта. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес както към количеството, предложено за продажба със състезателни поръчки, така и към несъстезателната част, определена за разпределение между инвеститорите. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 50,00%, следвани от пенсионните фондове с 46,54% и застрахователните дружества с 3,46%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във