Банкеръ Daily

Финансов дневник

МФ очаква положително бюджетно салдо в края на август от 1.65 млрд. лева

Министерството на финансите очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към август да бъде положително в размер на 1.65 млрд. лв. (1.1  на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Формирането на текущо превишение на приходите над разходите към август е традиционно за последните пет години и се дължи основно на изместване на голяма част от плащанията по планираните разходи за годината в последното тримесечие, което води до по-нисък размер на извършените до момента разходи.

Усвояването на разходите за първите осем месеца на тази година спрямо актуализирания годишен разчет към  закона за бюджета за 2022 г. е около 57 на сто, което е относително ниско съпоставено с предходни години. Очаква се разходите по КФП да нараснат през следващите месеци, основно поради по-високите социални разходи след увеличението на пенсиите, по-високите разходи, свързани с одобрените антикризисни мерки в отделните сектори, както и разходите по програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар, които бяха одобрени в началото на месец юли с актуализацията на  бюджета за тази година.

Голяма част от разходните мерки, приети с актуализацията от юли, все още са в начален етап и предстои да бъдат реализирани в пълен обем през следващите месеци, което заедно с традиционното концентриране на основната част от капиталовите разходи в последното тримесечие, ще доведе до съществено нарастване на разходите. Поради тази причина текущото бюджетно салдо по КФП не може да се интерпретира като индикатор за размера на бюджетното салдо в годишен план, отбелязват от Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към август се очаква да бъдат в размер на повече от 39.23 млрд. лв. (65.8  на сто от годишния разчет) и нарастват с над 5.7 млрд. лв. спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо август миналата година с над 3.87 млрд. лв., неданъчните - с  над 1.66 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 228 млн. лева.

Следва да се има предвид, че от юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор енергетика в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи е налице базов ефект в 2021 г., когато такива вноски не са постъпвали. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва  изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюдже за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката със същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма

(вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август са в размер на над 37.58 млрд. лв. (57 на сто от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към август миналата година бяха в размер на 32.60 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 август от централния бюджет, възлиза на 1.09 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във