Банкеръ Daily

Финансов дневник

МФ очаква положително бюджетно салдо от 883 млн. лв. в края на април

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към април тази година да бъде положително в размер на 883 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП). Това сочат предварителните данни и оценки на Министерството на финансите. За сравнение, за същия период на 2021 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 171.6 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП 

към април се очаква да бъдат за 17.79 млрд. лв. (31.1 % от годишния разчет) и нарастват с 1.08 млрд. лв. (6.5 %) спрямо отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо април 2021-а с 1.04 млрд. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близко до отчетените за същия период на миналата година.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април са в размер на 16.91 млрд. лв. (26.8 % от годишния разчет). За сравнение, похарчените средства по КФП към април 2021 г. бяха 16.54 млрд. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30 април от централния бюджет, възлиза на 535 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

Бюджетното салдо за първото тримесечие е положително

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма на касова основа за първото тримесечие на 2022 г. е положително в размер на 298 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП). То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 344,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 46,7 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във