Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Метрологията си търси застраховател

Държавната  агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет извършване на застрахователни услуги за нуждите на агенцията. Обществената поръчка е по пет обособени позиции за застраховки: "Професионална отговорност"; "Трудова злополука";"Гражданска отговорност" и "Автокаско" на автомобили; застраховка на сградите; застраховка "Имущество".

Застраховката "Професионала отговорност" в случая обхваща  до 450 лица и е за вредите, причинени от нарушаване на професионални задължения при осъществяването на конкретната професионална дейност  вследствие на небрежност, грешка или пропуск. Агрегатният лимит е 100 000 лв. за една година. Единичният лимит е 10 000 лева. Прогнозната стойност по тази позиция е 5000 лв. без ДДС.
Застраховка "Трудова злополука" трябва да покрива всички рискове от Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите: смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; временна неработоспособност вследствие на трудова злополука. Прогнозният брой служители, които ще бъдат  застраховани  е до 510 души. Застрахователната сума по застраховката за трудова злополука се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката и е седемкратният размер на годишната брутна работна заплата за съответния работник или служител. За новоназначени лица застрахователната сума се определя на база месечна брутна работна заплата към момента на назначаването. За нуждите на тази  обществена поръчка средната брутна работна заплата за 1 служител е 1100 лева. Прогнозната стойност по тази позиция е 8000 лв. без ДДС.

По застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите", доброволна застраховка "Злополука на водача и пътниците в МПС" и "Автокаско" за служебни МПС"  и "Злополука" прогнозната стойност на поръчката е 102 000 лв. без ДДС. Прогнозният брой на автомобилите  за застраховане е 106 , като в това число се включват 75 налични автомобила и 31 броя, които предстоят да бъдат закупени по проект. Предвидените средства в бюджета на проекта за застраховки на автомобилите са  35 735.70 лева.

По застраховка на сградите, предоставени за управление на ДАМТН, застрахователната сума се определя на база балансовата стойност на имотите, посочени в документацията и приложенията към нея, която е 8 233 589.16 лева. Прогнозната стойност на поръчката е 4000 лв. без ДДС.

По застраховка "Имущество" на движимо имущество прогнозната стойност е 11 000 лв. без ДДС.   

Прогнозната обща стойност по обществената поръчка е 130 000 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 11 октомври 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във