Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МЕГАКОМИСИЯТА СПЪНА ПЪРВОТО СПЕЦИАЛНО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор отказа да издаде лиценз и да впише в регистъра на публичните емитенти първото българско дружество със специална инвестиционна цел Капитал Директ 1 АД. На 10 декември ръководеното от Димана Ранкова управление Надзор на инвестиционната дейност върна документите на собствениците на компанията Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ) и на Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Мотивът бе, че липсват някои документи, а във внесените са констатирани несъответствия. Всъщност върна не е точната дума, защото два дни след решението на комисията в БАКБ все още не бяха получили официално уведомление, че е отказан лиценз на Капитал Директ 1. А изпълнителният директор на банката Стоян Динчийски обясни, че е научил за отказа от медиите.Дружеството е вписано в търговския регистър на 30 септември и ще бъде специализирано в покупка на вземания. Това е т. нар. секюритизация на активи - дейност, при която правата върху закупените активи се преобразуват в ценни книжа, които впоследствие се предлагат публично. Уставният капитал на първото специално дружество е 500 000 лева. Банката ще притежава от капитала му 30%, а БАИФ - 70 процента. Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и решението на учредителното събрание на Капитал Директ 1 е изготвен проспект за предлагане на права за покупка на акции за 150 000 лв. (30%), които ще бъдат предложени на борсата. Обслужващо дружество на Капитал Директ 1 ще бъде БАКБ. В тази си роля тя ще трябва да следи за редовното плащане по закупените вземания по банкови кредити. Банка депозитар на Капитал Директ 1 ще бъде БИОХИМ, през която ще минават всички разплащания на дружеството.Според Стоян Динчийски каквито и да са пропуските във внесените в комисията документи за лицензиране, те ще бъдат отстранени възможно най-бързо. Но преди това учредителите на дружеството трябва да получат мотивите за решението на комисията. Успокояващ донякъде е фактът, че от 17 декември влизат в сила разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол. Както е известно, с него се въвежда мълчаливото съгласие, а същевременно се ограничава възможността чиновниците да искат нови документи и допълнителна информация освен вече предоставените им. Тези разпоредби обаче не се отнасят за Капитал Директ 1, защото заварените случаи ще се разглеждат по досега действащия ред.

Facebook logo
Бъдете с нас и във