Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лошите кредити намаляват към края на март

Активите на банковата система в края на март възлизат на 108.2 млрд. лв., като нарастват за първото тримесечие на 2019 г. с 2.7 млрд. лв. (2.5%). Основен принос за увеличението имат кредитите и авансите (при запазване на дела им в активите на 63.3%), както и инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, съобщи БНБ.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е слабо променена, а делът ѝ в активите в края на тримесечието е 18.8%. Портфейлът с дългови инструменти намалява спрямо края на 2018 г. с 378 млн. лв., а делът му в края на периода възлиза на 11.9%.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на март 2019 г. са съответно 29.0 млрд. лв. и 10.0 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие (съотношение на двете величини) е 289.1%.

Брутните кредити и аванси нарастват за тримесечието с 2.0 млрд. лв. (2.2%) при растеж на брутния кредитен портфейл и на експозициите в кредитни институции.

Брутният кредитен портфейл в края на март 2019 г. е в размер на 61.8 млрд. лв., нараствайки с 856 млн. лв. (1.4%) спрямо края на 2018 г. Увеличение има в кредитирането на нефинансови предприятия с 505 млн. лв. (1.4%), на домакинства с 346 млн. лв. (1.6%) и на сектор държавно управление с 30 млн. лв. (4.1%) при намаление в кредитите за други финансови предприятия с 25 млн. лв. (0.8%).

В края на март 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6711 млн. лв. (при 6795 млн. лв. в края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.6% към 31 декември 2018 г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3281 млн. лв. (при 3299 млн. лв. в края на декември 2018 г.), като делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.8% (при 3.9% към 31 декември 2018 г.).

Депозитите в банковата система нарастват през тримесечието с 1.8 млрд. лв. (2.0%) до 91.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите от всички сектори: домакинства – с 899 млн. лв. (1.7%), кредитни институции – с 443 млн. лв. (8.6%), други финансови предприятия – с 361 млн. лв. (11.2%), държавно управление – със 77 млн. лв. (2.8%), и нефинансови предприятия – с 14 млн. лв. (0.1%).

В края на март собственият капитал в баланса на банковата система3 е 14.2 млрд. лв., с 303 млн. лв. (2.2%) повече, отколкото в края на декември 2018 г., като прирастът се дължи основно на печалбата.

Печалбата на банковата система за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 309 млн. лв. (при 267 млн. лв. за същия период на 2018 г.). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за тримесечието са 86 млн. лв. (при 106 млн. лв. за същия период на 2018 г.). Към 31 март 2019 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.14% и 8.73%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във