Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по кредитите пълзят нагоре вече

Лихвите по кредитите пълзят вече нагоре, но все още са в поносими граници. Но явно фирмите оценява по-внимателно своите възможности за вземане на заеми и по-важното – как ще връщат след това заетите пари.

През юли индексът ЛЕОНИА Плюс се увеличава с 0.06 процентни пункта (пр. п.) до минус 0.57 на сто. Лихвеният процент по свръхрезервите на банките е минус 0.53 на сто, като спрямо юни се повишава с 0.17 пр. п., отбелязват в своя анализ от БНБ. ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

През юли средният лихвен процент по кредитите за нефинансови предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава, докато този за същия размер заеми, но договорени в евро - се понижава. В същото време, средният лихвен процент и по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, и по кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, намалява.

През юли средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава до 2.33%, а по овърдрафта в евро спада до 1.78 на сто.

В резултат, числата показват, че обемът на изтеглените нови кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава със 73.4 млн. лв. до 410.7 млн. лв., а по заемите над 1 млн. евро – със 144.9 млн. лв. и е в размер на 757.6 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с около една четвърт до 448.2 млн. лева. По-малко са и изтеглените нови кредити до 1 млн. евро, договорени в евро, докато обемът на тези над 1 млн. евро нараства до 837.8 млн. лева.

Според данните от БНБ, при обема на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 55.4% до 614.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във