Банкеръ Daily

Прогноза на БНБ:

Лихвите по депозитите - близки до 0%, по кредитите - леко нагоре

БНБ очаква до края на годината лихвеният процент по новите депозити да остане близък до 0%, докато при лихвите по кредитите да има слабо покачване. Лихвите по влоговете ще останат на тези неизгодни за спестителите нива заради "продължаващия значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система", казват от централната банка. Лекото покачване на лихвените проценти по кредитите БНБ обуславя с влиянието на прогнозираното повишение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли с изтичането на удължените срокове за отсрочване на задължения на клиентите на банките.

"Растежът на депозитите на неправителствения сектор в банковата система слабо може да се забави в съответствие с прогнозираното постепенно засилване на икономическата активност и на частното потребление. Очакваното увеличение на дела на необслужваните кредити в портфейлите на банките и прогнозираното умерено покачване на лихвените проценти по нови кредити през втората половина на 2021 г. поради изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити се очаква да имат само слабо забавящ ефект върху растежа на кредита. Същевременно предвижданото нарастване на вътрешното търсене, все още ниските лихвени проценти по кредитите и положителните перспективи за пазара на жилища ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор през прогнозния хоризонт. Обявената нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете, насочена към преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19, също може да се очаква да има стимулиращ ефект за динамиката на кредита", прогнозират също от централната банка.

Икономистите очакват посоката на покачване на доходността по българските държавни ценни книжа да продължи. За тази тенденция има както външни, така и вътрешни причини.

"Продължаващото действие на външните фактори, определящи текущата тенденция в посока към повишаване на доходността на ДЦК, би могло да окаже влияние за увеличаване на доходността на българските ДЦК. Вътрешен фактор, който е възможно да оказва същото влияние през прогнозния хоризонт, продължава да бъде политическата несигурност, създала се след парламентарните избори през април и юли 2021 г. Същевременно потенциална нова вълна на разпространение на COVID-19 в еврозоната може да доведе до повишаване на несигурността на финансовите пазари, преориентиране на инвеститорите към по-нискорискови активи и понижение на доходността на държавните ценни книжа, включително в България", посочват от Българската народна банка в своя икономически преглед, публикуван на 25 август. 

Очаква се през втората половина на 2021 г. да има допълнително понижение на нивата на поддържаните от банките свръхрезерви по сметки в БНБ. Тази динамика ще се определя от търсенето от страна на банките на по-доходоносни алтернативи за инвестиране на свободните им ликвидни средства. Същевременно през прогнозния период се очаква минималните задължителни резерви да продължат да нарастват в съответствие с увеличаващата се депозитна база.

По отношение на парите в обращение БНБ предвижда известно забавяне на годишния темп на растеж. През прогнозния период основно влияние върху динамиката на депозита на правителството в БНБ се очаква да имат реализираното бюджетно салдо и емисионната политика на Министерството на финансите. Потенциален външен източник на ликвидност за бюджета представлява получаването на авансово плащане от страна на ЕК по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във