Банкеръ Weekly

За първите шест месеца на 2020 г.

Лидерите в животозастраховането са отстъпили само 0.8% от пазара


Двадесет и четири са компаниите, които работят в сферата на общото застраховане в България към 30 юни 2020 г., а други 10 са посветили бизнеса си на животозастраховането.


В бр. 41 от 23 октомври публикувахме класацията на  дружествата общото застраховане
подготвена
 от  „БАНКЕРЪ“ и "ПрайсУтърХаус" (PWC) за първите шест месеца на 2020 година.  Оценката на компаниите е извършена по няколко показателя: брутен премиен приход, нетна печалба, покритие на застрахователните резерви, квота на щетимост, комбинирана квота на щетимост и платежоспособност.

Днес публикуваме втората част от изследването - за състоянието на животозастрахователния пазар през първите шест месеца на 2020 година. 

 

Дружествата, които работят на животозастрахователния пазар у нас са записали брутен премиен приход от  общо 227.5 млн. лв. премия към 30 юни 2020 г., което представлява спад от 14% спрямо 30 юни 2019 г. (265.6 млн. лева). В същото време 

делът на най-големите пет животозастрахователни дружества

в общия брутен премиен приход възлиза на 91.9% (при 92.7% за същия период на 2019 година), т.е. те са, които диктуват правилата на този пазар.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ запазва челната си позиция  към 30 юни 2020 г. с брутен премиен приход в размер на 60.8 млн. лв. или 26.7% пазарен дял. (От класацията се изключва дела на клоновете на чуждестранни застрахователи, опериращи на българския пазар). 

Това представлява спад от 29.7% спрямо края на първото полугодие на 2019 година. 

На втора позиция е „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД - с пазарен дял от 26.6%,  а на трета позиция е ЗАД „Алианц България Живот“ - с пазарен дял от 20.6 на сто.


Нетната печалба 


в животозастрахователния сектор намалява с 35.7% през първото шестмесечие на 2020 г. до 16 млн. лв. спрямо 24.9 млн. лв. за същия период през 2019 година.

На първа позиция е ЗАД „Алианц България Живот“ - с 28.1% от печалбите в сектора за шестмесечието на 2020 г., бележейки спад от 16.7% спрямо 30 юни 2019 година. 

Второто място е за ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ - със 17.5%, а на трето място е ЗК „Уника Живот“АД - с 13.3% от печалбите в сектора, като намалява печалбата си със 76.6% спрямо аналогичния период на 2019 година.


Покритие на застрахователните резерви


По този показател челната тройка в края на юни 2020 г. изглежда така:

„ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД - 182.2%;

ЗАД „Алианц България Живот“ - 177.3%;

ЗК „Уника Живот“ АД - 133.3 на сто.

Основна промяна спрямо 30 юни 2019 г. сред "Топ 5" на животозастрахователните дружества се наблюдава при „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД, където съотношението към 30 юни 2019 г. е било чувствително по-ниско – 157.7%, докато към 30 юни 2020 г. нивото му достига 182.2 на сто.


Квота на щетимост


Квотата на щетимост представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни обезщетения (брутната сума на изплатени претенции през периода заедно с промяна в брутната сума на резерва за предстоящи плащания) спрямо брутно спечелените премии (брутна записана премия минус промяна в брутния размер на пренос премийния резерв). Този индикатор е важен за застрахователите, тъй като показва доколко спечелените премии покриват разходите за щети.

С относително високи нива на щетимост за първото шестмесечие на 2020 г. са ЗАД „Алианц България Живот“ и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, съответно - със 79% и 53 на сто. На трето място се нарежда ЗК „Уника Живот“ АД, която бележи значителен ръст по този показател, отчитайки 51% щетимост за първото полугодие на 2020 г., спрямо 20% към 30 юни 2019 година.


Комбинирана квота


Комбинираната квота включва както разходите за застрахователни обезщетения, така и аквизиционните и административните разходи, съотнесени към нетно спечелените премии. Общата сума на спечелените премии, разходите за обезщетения, аквизиционни и административни разходи образува така наречения технически резултат на застрахователите. 

Подобно на квотата на щетимост, с относително високи нива на комбинираната квота за първото шестмесечие на 2020 г. са ЗАД „Алианц България Живот“ - със 113%, ЗК „Уника Живот“ АД - с 97% и „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД – с 83 на сто. „ЗАД Алианц България Живот“ АД бележи спад в този показател спрямо аналогичния период на предходната година, когато комбинираната му квота е била 118%. ЗК „Уника Живот" АД пък бележи значителен ръст по отношение на този показател, като към 30 юни 2019 г. комбинираната квота е била 56%.

  


Платежоспособност II


Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) показва необходимия капитал, който всяко едно застрахователно дружество трябва да поддържа, за да покрие застрахователните и финансови рискове, на които е изложено, съгласно изискванията на застрахователната регулаторната рамка, приложима в ЕС - Платежоспособност II.

ЗАД „Алианц България Живот“  е на първо място по този показател, както през тази така и през миналата година, следвана от  ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ . Третото място в лятната класация е заето от ЗК „Уника Живот“ АД.

 

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Мария Иванова, Атанас Ненов и Росен Найденов, част от отдел „Консултантски услуги“ и отдел „Одит“ в компанията. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на КФН за дружествата, регистрирани в страната. Не са разглеждани показатели на клоновете на чуждестранни застрахователи, опериращи у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във