Банкеръ Daily

Финансов дневник

Левовете в обращение са все повече

В края на септември 2018 г. парите в обращение достигнаха 16 644.8 млн. лв., се съобщава в преглед на емисионно-касовата дейност, публикуван от Българската народна банка. За едногодишен период спрямо края на септември 2017 г. те нараснаха с 10.38%, или с 1565.0 млн. лв. Година по-рано (септември 2016 г. – септември 2017 г.) нарастването беше по-високо, както в процентно отношение (12.69%), така също и в абсолютна стойност (1698.0 млн. лв.).

През месеците от юли до септември 2018 г. парите в обращение се увеличиха с 876.1 млн. лв., или с 5.56% в сравнение с края юни 2018 г., като нарастването им е с 0.52 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2017 г. Най-висок месечен прираст (2.69%) в рамките на третото тримесечие на 2018 г. парите в обращение отбелязаха през юли.

В края на деветмесечието делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.54%, като през третото тримесечие е нараснал с 0.04 процентни пункта спрямо края на юни.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 35.32 лв., което представлява увеличение с 0.42 лв. спрямо края на юни. За едногодишен период стойността ù се е повишила с 1.65 лв., или с 4.90% вследствие на по-високия в сравнение с останалите номинали темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева и продължаващата замяна на двулевовата банкнота с монета.

Към 30 септември 2018 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.41%, като през третото тримесечие е намалял с 0.04 процентни пункта спрямо края на предходното. Продължаващото навлизане в обращение на монетата с номинал 2 лева доведе и до увеличение с 0.01 лв. спрямо края на второто тримесечие на средната по стойност разменна монета в обращение, която в края на септември 2018 г. възлезе на 0.17 лв. В края на септември делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.05% и се запазва без промяна както спрямо края на предходното тримесечие, така също и спрямо края на септември 2017 г. 

Фалшификати

За периода от юли до септември 2018 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 221 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са с 31 броя по-малко.

Относителният дял на задържаните през третото тримесечие на 2018 г. неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември възлиза на 0.000048%. В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (73.76%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява 0.00012% от общия брой на намиращите се в обращение в края на септември 2018 г. банкноти с този номинал. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 10 и 50 лева, съответно с 13.57% и 11.76%. За периода юли – септември са задържани и по 1 брой неистински банкноти с номинал 2 и 100 лева. За отчетния период не са задържани неистински банкноти от 5 лева. В периода юли  – септември 2018  г. бяха регистрирани и задържани общо 71  броя неистински български разменни монети, от които 3  броя от 2  лева, 23 броя от 1 лев, 44 броя от 50 стотинки и 1 брой от 20 стотинки. Относителният дял на задържаните през третото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на септември 2018 г. е 0.000003%. В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през третото тримесечие на 2018 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 157 броя евро, 65 броя щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Негодни банкноти и разменни монети

 От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода юли – септември 2018 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 14.9 млн. броя банкноти. Те са с 2 млн. броя (15.24%) повече в сравнение с отделените като негодни през второто тримесечие. За период от една година (септември 2017 г. – септември 2018 г.) отделените като негодни банкноти са 55.4 млн. броя, което е с 8.2 млн. броя (12.89%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.). При машинната обработка на банкнотите през третото тримесечие на 2018 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (40.80%), следвани от 20-левовите банкноти с дял от 30.80%. Дяловете на банкнотите от 2 и 5 лева са съответно 9.78% и 10.30%. По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 50 и 100 лева, съответно 5.90% и 2.42 процента.

През третото тримесечие на 2018 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени 216.7 хил. броя, които са със 156.0 хил. броя (41.85%) по-малко в сравнение с отделените през второто тримесечие. За едногодишен период отделените като негодни разменни монети са 1201.8 хил. броя, които са с 25.9 хил. броя (2.20%) повече в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във