Банкеръ Daily

Финансов дневник

Левовете в обращение надхвърлиха 13.6 млрд. лева

За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 13.28%, като към края на март  2017 г. възлиза на над 13.6 млрд. лева. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българска народна банка (БНБ).

През предишния едногодишен период (март 2015 г. – март 2016 г.) нарастването беше по-слабо и като абсолютна стойност, и в процентно отношение, съответно с 1.3 млрд. лв., или с 12.4 на сто. През първото тримесечие на 2017 г. парите в обращение са намаляха с 455.7 млн. лв., или с 3.22% от края на 2016 година. Намалението им е с 1.76 пр.п. по-малко от отчетеното за същия период на 2016 година. 

 Увеличение на парите в обращение в рамките на разглеждания период беше регистрирано през февруари с 0.28 %, то обаче не може да компенсира намалението от януари и март.

 

В края на март 2017 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.63%. Средната по стойност банкнота в обращение възлиза на 33.29 лв., което представлява увеличение с 0.79 лв. спрямо края на предишното тримесечие.

За едногодишен период стойността ù се е повишила с 1.96 лв.,или с 6.26%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лв. в сравнение с останалите купюри.

Към 31 март  2017 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.32%. В края на годината делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,05% и се запазва на нивото си спрямо края на 2016-а.

В изпълнение на монетната си програма за 2017 г. през първото тримесечие на годината БНБ пусна в обращение златна възпоменателна монета „Благовещение“ с номинална стойност 100 лева.

През първото тримесечие средната по стойност разменна монета в обращение запазва стойността си от 0.15 лв., колкото беше и в края на 2016 година.

Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение

В края на март в обращение са 401.6 млн. броя банкноти, които са с 24.2 млн. броя, или с 5.68% по-малко спрямо края на изминалата година. За същия период общата им стойност намаля с 3.37%, като в края на март 13.3 млрд. лева.

С най-голям дял от 29.98% в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие е купюрата от 20 лв., като към 31 март в обращение са 120.4 млн. броя банкноти от тази купюра. С най-малък дял от 5.68% е броят на банкнотите в обращение от 5-левовата купюра.

В края на март в обращение са 2.142 млрд. броя разменни монети, които са с 27.3 млн. броя, или с 1.29% повече в сравнение с края на 2016 година. За същия период общата им стойност нарасна с 10.9  млн. лв. като в края на декември 2016 г. достигна 317.6 млн. лева.

Дългосрочната тенденция на постоянно нарастване на броя на всички разменни монети в обращение на годишна база се запазва. Запазва се и друга тенденция - на по-бърз растеж на броя на монетите в паричното обращение с най-ниска и най-висока номинална стойност в сравнение с останалите номинали.

С най-голям дял от 30.09% в общия брой на разменните монети в обращение в края на миналата година са монетите от 1 стотинка, като към 31 март в обращение са 644.5 млн. броя монети от този номинал. С най-малък дял от 1.06% е броят на монетите с номинална стойност от 2 лева.

Неистински и преправени банкноти и разменни монети

За периода януари - март 2017 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 260 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо третото тримесечие на годината неистинските български банкноти са по-малко с 5 броя.

В общия брой на задържаните през четвъртото тримесечие на 2016 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лв. (63.85%).

По-малки дялове са тези от 50 и 10 лв., съответно с 21.92% и 12.31 процента. За отчетния период е задържана и 1 неистинска банкнота от 100 лева.

През първото тримесечие бяха регистрирани и задържани общо 247 броя неистински български разменни монети, от които 8 броя от 2 лв., 77 броя от 1 лв., 142 броя от 50 стотинки и 20 броя от 20 стотинки.

От фалшивите чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през разглеждания период в БНБ са регистрирани  609 броя евро, 166 броя щатски долари и 27 броя банкноти от други чуждестранни валути.

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти за първите три месеца на годината като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 10 млн. броя банкноти. Те са с 10 млн. броя (49.95%) по-малко в сравнение с предишното тримесечие. Спрямо година по-рано негодните банкноти са по-малко с 64.9 млн. броя.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени 273.3 хил. броя., което е с 136.3 хил. броя повече в сравнение с отделените през предишното тримесечие. Спрямо същия период на 2016 година техният брой нараства с 21.1 хил., или с 8.39 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във