Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЛЕОНИА остана в историята

Централната банка преустанови изчисляването на индекса ЛЕОНИА като база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП). Това стана от началото на месец юли. Българската народна банка (БНБ) вече започна да изчислява неговия заместител - индекса ЛЕОНИА Плюс.   

Новият индекс се различава от ЛЕОНИА по разширения обхват на доставчиците на данни. В списъка вече ще се включват всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранните банки в страната.

Променен е и подходът при отразяване на дните, в които няма сключени сделки - когато в даден работен ден на междубанковия пазар не са сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ ще публикува стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс като неналичен, означено с "n/a", а не както досега - чрез публикуване на стойността на индекса от предишния работен ден.

Важно е да се уточни, че според чл.35 от Закона за БНБ Централната банка само обявява, а не определя нито основния лихвен процент, нито останалите лихвени индекси. Законодателството не предвижда БНБ дори да изготвя методика за изработването на тези лихвени индекси.

Ситуацията с ОЛП обаче е малко по-различна, тъй като с решение на управителния си съвет БНБ определя методиката за изчислението му. Съгласно тази методика: "Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА (LEONIA: LEv OverNight Interest Average, справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове) за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула. ОЛП е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася. След изчисляването и публикуването на индекса ЛЕОНИА за последния работен ден от базисния период дирекция "Методология и финансови пазари" изчислява размера на ОЛП съгласно  валиден за периода от първия до последния ден на календарния месец, следващ базисния период."

В този контекст БНБ се е ангажирала и с определянето на методиката и за изчисление на индекса ЛЕОНИА Плюс. В разработката й е посочено, че: "ЛЕОНИА Плюс (LEONIA Plus: LEv OverNight Index Average Plus) е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и от клоновете на чуждестранни банки в страната. Индексът ЛЕОНИА Плюс е среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България.

Индексът ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува от БНБ всеки работен ден. Податели на данни за изчисляването му са всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната, участващи на междубанковия левов паричен пазар. Информацията за сделките, включени в изчисляването на индекса ЛЕОНИА Плюс, е част от всекидневната информация за междубанковия пазар в страната, която подателите на данни подават в БНБ."

Допълнителният ангажимент, поет от БНБ - да изчислява ЛЕОНИА Плюс и ОЛП, се дължи на важността на основния лихвен процент. Именно ОЛП е единственият лихвен индекс, който фигурира в законови и поднормативни актове и участва при изчислението на мораторната лихва, която е ключов елемент в различни нормативно определени данъчни, счетоводни, бюджетни и правни процедури - като например несъстоятелността. Мораторната лихва обаче се различава от наказателните лихви по просрочени кредити. Точно заради ангажимента БНБ да изчислява ОЛП и ЛЕОНИА Плюс всички банки са длъжни да подават цялата информация, нужна за да се формират тези лихви. 

КАРЕ:

Българската народна банка отказа да продължи да изчислява другите два лихвени индекса - СОФИБИД и СОФИБОР. В решението на УС на Централната банка от 14 март 2017-а се посочва, че от 1 юли 2018 г. БНБ преустановява изчисляването и публикуването на двата индекса. По този начин Централната банка прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011. Той предвижда след 1 януари 2018 г. индексите да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, които са включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във