Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК проучи банките и банкирането

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара за предоставяне на банкови услуги.Обект на анализа са  кредитните институции  - членове на Асоциацията на банките в България, става ясно от решение на антимонополния орган.

Комисията обяви, че има  намерение  да проучи банковия сектор още на 1 март 2018-а. А поводът  за проучването  бе консолидацията в банковия сектор,  а също  и измененията в нормативната му уредба. 

 "БАНКЕРЪ"  вече е  писал,че  предишният секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно, извършен от антимонополната комисия обхвана периода между 2006 г. и  първото полугодие на 2008 година. Тогава беше извършен общ преглед на действащите тарифи за лихвите, за таксите и комисионите, прилагани от банките - членове на Асоциацията на банките в България, при предоставянето на услуги към клиенти, публикувани на интернет страниците на съответните банки. Това, което тогава е установила Комисията  "е породило необходимост от по-задълбочено изследване на конкурентността, прозрачността и условията, предлагани от банките при предоставянето на услугите им".

Анализът  на КЗК представя обща картина на пазара за банкиране на дребно от гледна точка на конкурентността, прозрачността и договорните условия, предлагани от банките при предоставянето на услуги. Направени са констатации за  бариерите пред  навлизането на пазара за банкиране на дребно, ефектът на обвързващите (пакетни) продажби върху мобилността на клиентите, търговската политика на банките по отношение на формирането на такси и комисиони.  Предмет на проучването в рамките на секторния анализ е пазарът на банкиране на дребно в страната и по-конкретно, пазарните сегменти, включващи,  банковите сметки на физически лица (разплащателни, депозитни и спестовни) и кредитите за домакинства (потребителски, жилищни ипотечни).

"Събрана и обработена беше икономическа и пазарна информация за периода от 2016 г. до първото  полугодие на 2019 г., характеризираща структурата на съответните пазарни сегменти, относимата нормативна уредба в сектора, както и развиващите се пазарни процеси и консолидацията, определящи състоянието на конкурентната среда на пазара", пояснява  решението на КЗК. В резултат на анализа Комисията установила, че към края на изследвания период (към юни 2019 г.) банковият пазар e силно фрагментиран и запазва своя бизнес модел, представляван основно от чуждестранни институции. Наблюдава се динамика в посока намаляване на броя на банките, участващи на пазара на банкиране на дребно, което е в резултат на протичащите в последните години процеси на консолидации.

"Във връзка с установените в хода на секторния анализ тенденции и състояние  в развитието на пазара на банкиране на дребно в страната е отправила, КЗК счете за уместно да отправи препоръки към БНБ за подобряване на конкурентната среда", става ясно от решението на Комисията.

Препоръките на регулатора са свързани на първо място с възможността за създаване на "Единен портал за сравнение на условията по потребителските кредити" и  евентуално за поддържането му на интернет страницата на БНБ. Според КЗК тази инициатива ще улесни потребителите при вземането на информиран избор на обслужваща банка във връзка с кредитирането на домакинствата.

Освен това според антимонополната комисия е нужно популяризиране на възможностите за откриване на Платежна сметка за основни операции, (в допълнение към въведената от 31 октомври 2018 г. от БНБ инициатива за съпоставяне на таксите по услуги, свързани с тази сметка). Вследствие на това, клиентите ще бъдат улеснени при използването на Платежна сметка за основни операции и при сравняването на таксите по услугите, свързани с нея, обясняват от регулатора.

КЗК смята, че е  нужно и въвеждането на унифицирана статистика за динамиката и състоянието на картовия пазар в страната.

От изводите на Комисията се  разбира също, че в резултат на увеличените  регулации  на банковата дейност на дребно, целящи основно да се поддържат  адекватни нива на ликвидната и на капиталовата позиция на кредитните институции, както и засилващата се конкуренция в сектора, се наблюдава диверсификация и разрастване на кръга на предлаганите от банковите институции продукти и услуги. Всичко това мотивира  необходимостта  от извършване на инвестиции в нови технологии, за обновяване и развитие на каналите за продажба, за въвеждане на нови информационни системи и други подходящи мерки, с които да се посрещнат повишените очаквания на клиентите и регулаторите.

По отношение на договорните условия по предлаганите от банките кредитни продукти на физически лица  КЗК установила, че финансовите институции предлагат договори при стандартни (типови) условия, в съответствие с предвидените нормативни изисквания.

"Същевременно, повечето от банките правят промени, предложени от клиента, по отношение на първоначално предложените условия. Тези промени, в повечето случаи се отнасят до определени клиентски групи и обхващат конкретни параметри по договора - вид на обезпечението, валута, срок на погасяване и други", допълват от КЗК.
По отношение на бариерите за навлизане от правно-административен и икономически характер на пазара на банкиране на дребно Комисията установила, че пречките са високи, но преодолими за навлизането на потенциални конкуренти на пазара.
Същевременно, не били установени непреодолими пречки за избора и мобилността на потребителите при смяна на една обслужваща банка с друга.

По отношение на пакетните продажби, извършвани от банките експертите установяват  ръст в продажбите на съпътстващи банкови продукти, който е обусловен от ръста на основните банкови услуги и от въвеждането на нови съпътстващи банкови продукти. Според регулаторната институция,   възползвайки се от няколко продукта в един пакет, крайните потребители в повечето случаи получават преференциални ценови условия. 

Анализът показал още, че трендът на покачване на приходите от такси и комисиони следва този на нарастване на кредитите
за домакинствата през периода. Отчетените приходи от такси и комисионни към 30 юни 2019 г. се увеличават с над 7% в сравнение с шестмесечието на 2018 г. и с малко под 26% в сравнение с шестмесечието на 2016 година.

ГОЛЕМИТЕ БАНКОВИ СДЕЛКИ

Промяната в банковия сектор през 2016 г. спрямо 2015 г. бе придобиването на Алфа Банк, клон- България от Юробанк България АД, което нареди Юробанк в първата група от 5 банки по притежавани активи. "4файнанс Холдинг" С.А., Люксембург, придоби всички акции от капитала на TBIF Файненшъл Сървисиз B.V., Кралство Нидерландия и косвено-  правото на собственост върху 100 % от акциите на "Ти Би Ай Банк" ЕАД.
През 2017 г. бе осъществена продажбата на ОББ от гръцкия й собственик НБГ на белгийската Група Кей Би Си и обединението й със Сибанк, като след сделката обединената група зае 3-то място по сумата на притежавани активи.

През същата година "Новито Опортюнитиис Фонд АГмвК", Княжество Лихтенщайн придоби 67,646407 % от акциите в капитала на
"Общинска Банка" АД, което доведе до промяна в контрола на предприятието.
През 2018 г. Търговска банка "Виктория" беше придобита от  Инвестбанк.

В същата година Банка ДСК придоби Сосиете Женерал Експресбанк  , а от 2019 г. Банка Пиреос България е собственост на Юробанк България АД.

През 2018 г. е издаден лиценз на "Варенголд Банк" АГ, клон България, който към 30 юни 2019 г. не осъществява дейност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във