Банкеръ Daily

Финансов дневник

Към края на февруари бюджетното салдо ще е на плюс с 137 млн. лв.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към февруари тази година да бъде положително в размер на 137 млн. лв. (0.1 % от прогнозния БВП), съобщават от Министерството на финансите. За сравнение, за първите два месеца на миналата година бе отчетено превишение на приходите над разходите от 1.48 млрд. лева.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към февруари тази година се очаква да бъдат в размер на 7.36 млрд. лв. (или 15.5 % от годишния разчет). Съпоставени със същия период на миналата година, те намаляват със 103 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са номинално близки по размер, докато  постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) намаляват със 114 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително, вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари тази година са в размер на 7.22 млрд. лв., което е 13.8 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по консолидираната фискална програма а същия период на миналата година бяха в размер на 5.98 млрд. лева. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2020 г. е свързан главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19. Става въпрос за изплатените добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците януари и февруари, по-високите здравноосигурителни плащания, разходи за субсидии по сметките за средства от Евросъюза, както и базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли миналата година, увеличените размери на минималната и максималната пенсия от началото на годината и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към февруари тази година от централния бюджет, възлиза на 393.1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във