Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЪДЕ ПОТЪНАХА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ АКЦИИ НА БАНКИТЕ?

Докато мажоритарният собственик на държавния капитал в банките - Банковата консолидационна компания, умува как да ги оздрави и приватизира, редовите банкери години наред си задават въпроса защо не могат да участват преференциално в банковата приватизация? И още - кой закон или подзаконов нормативен акт защитава правата им? Този въпрос обаче отдавна не стои пред работещите в реалния сектор, които ползват съответните правила от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП).
На пръв поглед изглежда логично правата за преференциално участие на работещите в приватизиращи се предприятия, които са защитени с чл.5, ал.2 и чл.22 и 23 от ЗППДОбП, да се прилагат и при банковата приватизация, доколкото търговските банки също са предприятия по Търговския закон. Но нито веднъж досега това не се случи.
Използването на принципа за равнопоставеност, независимо от мястото на работа, би могло да регламентира участието в приватизацията на работниците и служителите в приватизиращата се банка, съгласно специалния закон - ЗППДОбП. Достатъчно е те да са работили в нея не по-малко от две години преди обявяването на решението за приватизация. Такива права могат да получат и лицата, чиито трудови правоотношения с приватизиращата се банка са прекратени до четиринадесет години преди датата на обявяването на решението за приватизацията й и са работили в нея не по-малко от две години. Разбира се, тази привилегия не би следвало да се отнася за дисциплинарно уволнените или осъдени за престъпления против собствеността (освен ако са били реабилитирани).
Преференциалното участие в приватизацията би трябвало да е достъпно и за хората, които са пенсионирани най-много десет години преди датата, на която е обявено решението за раздържавяването, стига да са имали най-малко тригодишен трудов стаж преди пенсионирането си. Ограниченията по тази точка не бива да засягат работниците и служителите с призната пълна или частична нетрудоспособност, придобита при изпълнение на трудовите функции в тази банка.
Справедливо ще бъде да могат да купят дял и хората, които без трудов договор са били членове на управителните и надзорните органи на приватизиращата се банка в продължение на повече от една година преди датата на обявяване на решението за приватизацията й, ако срещу тях не се водят съдебни дела за злоупотреба.
Основната привилегия за участие би могла да бъде възможността изброените категории банкови служители да закупят до 20% (или друг процент) от акциите на приватизиращата се банка при преференциална цена, например 50% от тяхната пазарна цена към датата на продажбата. Би могло да се въведе като общовалидно и ограничителното условие по чл.22 от ЗППДОбП, общата сума на отстъпката, която едно лице може да получи при закупуване на акции при преференциални условия, да не надвишава съответно индексираното брутно възнаграждение, получено за последните 24 месеца, преди приватизацията.
Колкото до преференциалното участие за мениджърско изкупуване или за процента на мениджърското изкупуване, то може би се нуждае от по-специална нормативна уредба, съобразена със спецификата на банките и въобще на финансовия сектор.
Като се има предвид преструктурирането и безработицата в банковата сфера в последните няколко години, получаването на преференциални акции може да бъде малка компенсация за материализирания труд на служителите в тази сфера. Това би било материален стимул и една бъдеща възможност за получаване на допълнителни доходи.
С подобен акт ще бъде защитен и принципът за равнопоставеност на българските граждани при приватизацията, макар и вече малко късничко за банковия сектор, на фона например на досегашните екстри за РМД-тата.
Остава да се надяваме, че тази несправедливост ще бъде премахната с промяната, която евентуално ще се прави в Закона за банките и ЗППДОбП.


Бисерка Кутинчева, съветник в РОСЕКСИМБАНК АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във