Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРОЯТ НОВ КОСТЮМ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Понятието финансово обезпечение обхваща депозитите, парите по сметка, акциите, облигациите и производните на тях инструменти като например варантите, които длъжникът залага в полза на кредиторът като гаранция, че ще върне в срок парите, които му дължи. Наличните парични средства (т.нар. кеш) не се смятат за финансово обезпечение и за тях няма да се прилагат изискванията на закона, чийто проект в момента е предложен за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Разпоредбите в него ще важат само за банките, застрахователните и пенсионните дружества, държавните ведомства, както и за всички юридически лица, които участват като емитенти на ценни книжа или като посредници на капиталовите пазари.
В момента в България няма специален нормативен документ, който да урежда правилата, по които се предоставят и осребряват финансовите обезпечения. При възникването на спорове се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. Те обаче са твърде общи и не гарантират бързото и ефективно реализиране на обезпечението в полза на кредитора. Напротив - при възникването на спор между него и длъжника той трябва да бъде решен от съда, което означава воденето на продължителен и скъпоструващ процес. А това е неприемливо, когато става въпрос за сделки с междубанкови депозити и с ценни книжа, където се въртят десетки милиони и печалбата зависи от бързото приключване на операцията. Освен това изготвянето на закона за финансовите обезпечения се налага и поради изискванията на директива 2002/47 на Европейския съюз за създаване на специален правен режим за договорите за финансово обезпечение.
В подготвения от Министерството на финансите проектозакон изрично е записано, че
финансовото обезпечение се предоставя на базата на договор
На пръв поглед това може да стресне участниците на пазара за междубанкови депозити или на фондовия пазар, където сделките се сключват за броени минути. Но за тези случаи има специални клаузи, в които е записано, че обезпечението се смята за предоставено в момента, в който парите или ценните книжа бъдат прехвърлени по посочената от кредитора сметка. Самата заверка на съответната сметка ще може да се представи като доказателство, че обезпечението е направено в полза на кредитора и той може да се разпорежда с него. Това премахва необходимостта за всяка сделка да се сключват специални договори и приключването й да зависи от тях.
В проектозакона са предвидени изключително опростени
процедури за осребряване на заложените депозити или ценни книжа
При просрочване на плащанията от страна на длъжника неговият кредитор ще има право - без предизвестие и без да е необходима съдебна намеса, да усвои част или всички пари от заложения депозит или да продаде ценните книжа, за да си събере дадените назаем средства. Точно тези текстове в проекта на нормативния документ позволяват бързото и ефективно изчистване на взаимоотношенията между участниците на финансовите пазари, без да е нужно те да преминават през дълги и тежки съдебни процедури. Нещо повече,
вземанията, гарантирани с финансово обезпечение, са привилегировани
при осребряване на активите на обявено в несъстоятелност дружество. Заложените от него депозити или ценни книжа ще си остават собственост на кредитора, в чиято полза е направено финансовото обезпечение. Той ще има право да покрие от тях пълния размер на своето вземане. Сега законодателството у нас дава подобни права само на кредиторите, в чиято полза има учредена ипотека или особен залог. За тези, чиито вземания са обезпечени с ценни книжа или депозити, няма изричен законов текст, който им дава ексклузивни права върху направения в тяхна полза залог. Това естествено е предпоставка за възникване на съдебни спорове в хода на процедурите по несъстоятелност.
След приемането на подготвяния закон за финансовите обезпечения банките, застрахователните компании, пенсионните и инвестиционните дружества ще получат по-голяма сигурност за своите пари и парите на клиентите си. Акциите пък ще получат допълнителна сила, тъй като възможността да се използват като средство за обезпечаване на финансови задължения ще нарасне. Допълнителен бонус за тези ценни книжа ще е предвидената в законопроекта възможност
кредиторът да се ползва от правата, произтичащи от акциите
- гласуване на общи събрания, ползване на дивидент и т.н. Разбира се, това трябва да е изрично предвидено в договора за финансово обезпечение. Но пък когато кредиторът придобие подобно право, той може да го прехвърли заедно с обезпечението на трето лице, на което продаде вземането си. Длъжниците едва ли ще са щастливи от подобно развитие на събитията, тъй като по този начин акциите им могат да попаднат в ръцете на конкурентни компании, които да придобият контрол върху тях. Но пък това ще е допълнителен стимул за редовното погасяване на взетите заеми.
Всъщност основната цел на подготвяния законопроект е да създаде условия за безпроблемното събиране на вземанията, обезпечени с депозити, акции и облигации. Приемането му ще повиши доверието на чуждестранните инвеститори в българските компании, тъй като ще създаде по-силна правна защита за кредитите, които са им предоставили. И в резултат на това българските дружества ще могат по-лесно да вземат кредити от чужбина. Фирмите, залагащи депозити или ценни книжа в полза на своите кредитори, обаче трябва да имат предвид, че при евентуални съдебни спорове се прилагат правните норми на държавата, в която се намира сметката на обезпечението. Така че, ако тя се намира в испанска или италианска банка, спорът ще се решава по испанското или италианското законодателство. Хубавото е, че двете държави имат много близки разпоредби, тъй като са хармонизирани с изискванията на ЕС. И тъкмо за да стане България част от европейския финансов пазар, у нас също ще трябва да има специален закон за финансовите обезпечения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във