Банкеръ Weekly

жмичка

Кредитните посредници се изпокриха

Хилядите кредитни посредници, чиято дейност трябваше да бъде регулирана законово с нов закон, се скриха от разпоредбите му. Само 1 (словом - един) кредитен посредник подаде документи за регистрация в БНБ до крайния срок - 21 януари. Останалите предпочетоха да продължават да работят "на сянка".

С новия Закон за кредитите на недвижими имоти на потребителите от тази година се въведе един нов за българското законодателство регистрационен режим на кредитните посредници - в съответствие с Директива 2014/17/ЕС. Оказва се, че става дума за поредния неработещ закон.

А кредитният консултант е важна фигура особено за България, където финансовата грамотност е на незавидно за Европа ниво. Както застрахователният брокер е лицето, което предоставя цялата палитра от оферти по исканата от клиента застраховка, консултира го и се стреми да подбере максимално близките до неговите изисквания, така и кредитният посредник прави същото по отношение на банковите оферти към кредитоискателя.

Но защо желаещи за тази важна дейност се оказва, че няма?

„БАНКЕРЪ“ попита Нася Александрова, управител на  единствения посредник, подал документи за регистриране САНУК ООД. Тя каза, че разходите по тази регистрация са чувствителни - става дума за таксата на БНБ, застраховката и други съпътстващи харчове. Това вероятно е основната причина за бягство от легитимирането на дейността.

След приемането на закона бе одобрена и наредба на БНБ, която регулира в детайли дейността на кредитните посредници. Най-съществените моменти в нея са крайният срок - 21.01.2017 г., в който кредитните посредници трябваше да подадат документи до БНБ за регистрация, за да могат да продължат дейността си.

За регистрацията е предвидена такса в размер на 3000 лева.

Другото основно изискване за упражняване на дейност като кредитен посредник е наличието на застраховка „Професионална отговорност", която добавя 1000 лв. към разходите.

При настъпили промени в обстоятелствата кредитният посредник има срок от 15 дни, в който да уведоми за това БНБ. Документите за тези промени се подават в електронен формат и се заплаща такса в размер на 500 лева.

Същото важи и за случаите, когато посредникът реши да упражнява дейността си в друга държава - таксата и уведомяването на БНБ. Това обясни адвокат Емил Трифонов.

Проблем почти до последния момент беше и това, че застрахователите отказваха  да пуснат специализирания продукт  застраховка „Професионална отговорност“ за кредитен посредник. Те не виждаха смисъл в това да правят продукт, за който предварителните проучвания показваха, че няма да има търсене. Единствено Общинска застрахователна компания излезе с подобен продукт на цена 1000 лева.

А тази полица е важна, защото дейността е рискова. Кредитните посредници са длъжни да осигурят на разположение на потребителя по всяко време обща информация за предлаганите кредитни продукти, в т.ч. данни, идентифициращи кредитора; целите, за които може да се използва кредитът; видовете обезпечение; възможния срок; вида на лихвения процент; представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита, ГПР по кредита и друга релевантна информация, подробно описана в чл.5 от закона.

Интересен момент тук е дали в разрешителното има опция за предоставяне на съвет, или не. Александрова обясни, че те са поискали вписване, без право да предоставят съвет. Това било по-малко рисково, а и клиентът правел информиран избор.

Имаме контакти с голям брой банки, искаме оферти от тях, след това обясняваме кои са силните и кои слабите страни на отделните оферти, вземайки предвид конкретните желания и възможности на клиента, обяснява Александрова. Освен за лихвите го уведомяваме в детайли за всички допълнителни тежести - такси, застраховки (в детайли тяхното покритие), срокове за плащането им и други. Внимателно обясняваме разликата между плаваща и фиксирана лихва. Накрая оставяме клиентът да реши сам.

В закона подробно са описани  всички изисквания, които трябва да изпълни всеки желаещ да получи лиценз за кредитен посредник. Едни от основните изисквания за регистрация се състоят в това всички кредитни посредници да имат добра репутация, да имат нужната компетентност и знания в областта на кредитирането, както и да имат застраховка „Професионална отговорност“. В рамките на един месец след подаване на необходимата документация и при спазване на всички законни изисквания кредитният посредник се вписва в регистъра на БНБ. В регистъра се съдържа информация, идентифицираща цялата дейност на кредитния посредник, услугите, които предлага, и обхвата на неговата дейност.

С цел да се осигури един равен по възможности пазар за регистрираните кредитни посредници, те могат да са както всички видове търговци по смисъла на Търговския закон и също така могат да бъдат физически лица. Предвидено е регистрираните кредитни посредници в България да имат право да извършват дейност на територията и на целия Европейски съюз, след като се спази процедурата по уведомяване на компетентните органи на съответните държави членки.

Установени са и обстоятелствата, при които БНБ може да откаже регистриране на кредитен посредник или да заличи вече регистриран такъв. Ако БНБ откаже вписване, заявителят ще има право да кандидатства отново след шестмесечен срок. Уредена е и забраната кредитните посредници да възлагат извършваните от тях дейности на други лица. Определени са принудителни административни мерки и налагане на санкции от КЗП и БНБ  при неизпълнение на изискванията на закона от страна на кредитните посредници.

Законът допуска възможността кредиторите да събират от потребителя такси и комисиони за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, но забранява събиране на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита, както и за повторно събиране на такса за едно и също действие.

Кредиторът не може да изисква от потребителя заплащане на суми, включително и на лихви, такси, комисиони или други видове разходи, свързани с договора за кредит, които не са предвидени в сключения договор за кредит.

„Така на практика услугата е напълно безплатна за клиентите ни. Ние „печелим“ от комисионите на банките, които варират от 0.8 до 1.25%, в редки случаи до 1.5% от размера на заема“, каза Андреева.

Предоставянето на проект на договора за кредит на потребителя, съдържащ всички индивидуално договорени между страните условия по него, се счита за отправяне на обвързващо предложение от кредитора. След получаването на проекта на договора за кредит потребителят разполага със срок от 14 дни за взимане на решение за сключване на договора за кредит. Съгласно ЗКИНП потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. Когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски, кредиторът има право на обезщетение в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита. Кредиторът няма право на обезщетение при предсрочно погасяване на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във