Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитна надпревара

Кредитирането чрез  банкирането на дребно в Централна и Източна Европа ще нараства повече от корпоративното кредитиране. Очакваният общ ръст през годината ще бъде в рамките на 4-4,5%, стана ясно по време на годишния икономически форум Euromoney 2019, в който участие взеха експерти на италианската банка "УниКредит".

Причините за това са: по-високите разполагаеми приходи, по-ниската безработица и по-високото потребление. Увеличеният интерес към банкирането на дребно през последните години се вижда и от стратегиите на "УниКредит" от гледна точка на синергии с други бизнес сфери като застраховане, управление на активи, лизинг и различни  партньорства. При кредитирането чрез опростяване и улесняване на кредитните процеси (например консолидиране на платформите през множество канали за кредитиране, оптимизиране  на кредитния риск) и чрез дигитализация (подобряване на цялостното клиентско преживяване и канали) за предлагане на индивидуални решения от гледна точка на продукти и тяхното предоставяне  все още има потенциал за растеж в банките от ЦИЕ.  

"Бързо променящата се бизнес среда и предизвикателствата, наложени от дигиталния пейзаж, заедно с потребността от постоянно подобряване на клиентското преживяване, станаха едни от най-важните области за инвестиране на компаниите. В сегашния  конкурентен пазар това са императивите за пазарните лидери, тъй като клиентите очакват техните доставчици на финансови услуги да поддържат ритъма на промяната. В резултат от това интеракциите, които клиентите осъществяват със своите банки, се характеризират от все по-нарастваща степен на автоматизация чрез дигиталните процеси", каза Андреа Диаманти, директор на Корпоративно инвестиционно и частно банкиране за ЦИЕ в "УниКредит".

Според банкерите настоящият цикъл на кредитиране се различава от този в миналото, тъй като ликвидните позиции на банките от ЦИЕ са се подобрили. В резултат от това ситуацията от гледна точка на качество на кредитите не може да се сравни с тази в миналото (коефициентът на необслужваните кредити се придвижи от 14% през 2014 г. до 5% през 2018 г. средно за ЦИЕ с изключение на Турция и Русия).

Освен стабилния икономически растеж  дългосрочният потенциал на банкирането в ЦИЕ се вижда и в ниското банково участие от гледна точка на съотношението кредити към БВП.

"Докато много страни от еврозоната имат съотношение кредити към БВП по-високо от 100%, всички пазари в ЦИЕ в настоящия момент имат съотношение, по-ниско от 70%, а Румъния, Унгария, Сърбия и Русия дори по-ниско от 50 процента. Освен това ниското съотношение на кредити към депозити, значително по-ниско, отколкото преди няколко години (всички пазари от ЦИЕ освен Турция имат съотношение кредити към депозити по-ниско от 100%, а повечето пазари от ЦИЕ, по-специално Чешката република, Унгария, България, Румъния, Словения, Хърватия и Русия - около 70-75%), също допринася за този потенциал, както и по-масовото използване на дигиталното банкиране", смятат банковите експерти. Сега нивото на използване на дигиталното банкиране в ЦИЕ е по-ниско, но бързо се увеличава. Използването на интернет банкирането се увеличи повече от два пъти в периода между 2010 и 2017 г. в Чешка република, Унгария, Турция, Сърбия, Румъния и България. Освен това е било използвано в значително по-голяма степен в сравнение с интернет за онлайн покупки в региона.

Занапред банковият сектор в ЦИЕ ще продължи да подобрява своята ефикасност по отношение на изчистването на кредитния портфейл и по-сериозното фокусиране върху приходите и растежа, стана ясно по време на форума. Състезанието за пазарен дял продължава и има потенциал и от гледна точка на сливания и придобивания. По отношение на банкови приходи - в сравнение с минали години, нетният лихвен приход се възстановява от ниските си равнища през 2015-2016 г. и през 2019 г. се очаква да съставлява две трети от приходите в банковия сектор в ЦИЕ.

Разходите също се увеличават, при което се усеща натискът на възнагражденията, при все че съотношението между разходи и приходи се очаква да остане стабилно в периода 2020-2023 г. и да не повтори значително подобрените стойности от предишните години. Цената на риска от гледна точка на провизиите за загуби по кредити спрямо брутното кредитиране  се очаква да остане много ниска (77 б. п. п. за ЦИЕ, с изключение на Русия и Турция), но постепенно да се нормализира. Подобреното качество на активите (по-ниският процент на необслужваните кредити се отразява в по-ниски разходи за провизии за загуби по кредити) е било основен фактор за генериране на доходност през последните години. Като доходността за пазарите на ЦИЕ е нараствала постоянно година след година в периода от 2013 до 2017 година.  Възвръщаемостта на собствения капитал - например в момента, е  около 10% на равнище банкова система (ЦИЕ с изключение на Турция и Русия) и се очаква да остане на същите нива.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във