Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитите ще поскъпнат, депозитите - не

През март 2020-а лихвените нива и при двата основни банкови продукта бяха на дъното.

Лихвените равнища по депозити и кредити останаха на ниските си нива, сочат данните на Българската народна банка към март 2020-а. И докато тенденцията при спестяванията се очаква да се запази, то при кредитите лихвите ще започнат да се покачват, предвиждат банковите анализатори.   

 

Депозити с нулева лихва

"Високата ликвидност в банковата система и притокът на привлечени средства от резиденти, както и продължителният период на стимулираща парична политика на ЕЦБ повлияха за формиране на дългосрочна тенденция към понижение на лихвените проценти на междубанковия пазар и лихвените проценти по депозитите, които към началото на 2020 г. достигнаха исторически най-ниските си равнища", обясняват от БНБ.

Лихвените проценти по новите срочни депозити на домакинствата и фирмите следваха продължителна тенденция към понижение през периода 2009-2016 година. През последните няколко години обаче те се задържаха на достигнатите исторически ниски равнища близо до 0 процента. Към март 2020 г. среднопретегленият лихвен процент по новите срочни депозити общо за секторите "нефинансови предприятия" и "домакинства" възлезе на 0.2%, при това - без да е отчетена инфлацията.

По валути през първите три месеца на годината се наблюдаваше приблизително изравняване на лихвените проценти по депозитите в левове и в евро. Същевременно лихвените проценти по депозитите в долари останаха по-високи и продължиха да се характеризират със значителна колебливост.

Кредитите все още са "евтини"

Лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на нефинансови предприятия следваха тенденция към плавно понижение през периода 2009 - 2019 г., която се запази и през първото тримесечие на 2020-а. От началото на 2018 г. лихвените проценти по новодоговорените кредити в евро спаднаха до по-ниски равнища в сравнение с тези по кредитите в местна валута.

Към март 2020 г. лихвеният процент по новите кредити на предприятия в левове възлезе на 3.2%, а по тези в евро съответно на 2.5%, което е исторически най-ниското им равнище. Въпреки известно повишение, наблюдавано от края на 2018 г., към март 2020 г. лихвените проценти по новоотпуснатите кредити за фирми в долари останаха на нива значително под средните за разглеждания период.

Годишният процент на разходите (ГПР) по новоотпуснати потребителски кредити за домакинствата, иначе казано - реалната цена на кредита,  следваше тенденция към плавно понижение от началото на 2010 г., а през последните две години се наблюдаваше задържането му на достигнатите нива (9.9% към март 2020 г.).

"Основно влияние за низходящата динамика на ГПР по потребителските кредити през разглеждания период оказваше лихвеният компонент на разходите, който към март 2020 г. възлезе на 8.1% (13.1% в края на 2009 г.)", разясняват от БНБ.

Припомняме, че при ГПР по новите жилищни кредити се наблюдаваше тенденция към понижение през целия период от началото на 2010 г. до март 2020 г. включително, когато той достигна исторически най-ниското си равнище (3.4%). Както и при потребителските кредити, динамиката на ГПР по жилищните кредити бе повлияна в по-голяма степен от лихвения компонент на разходите, уточняват експертите.

"Тенденцията към понижение на лихвените проценти по новите кредити за фирми и домакинства през последните няколко години бе благоприятствана, както от общото понижение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, така от фактори с местен характер, като високата ликвидност и конкуренцията в банковия сектор, нарастващия обем и намаляващата цена на привлечения ресурс и понижената оценка за риск от страна на банките. Оценката на риска бе повлияна от общото подобрение на макроикономическата среда и благоприятните перспективи за пазара на жилищата, от повишената платежоспособност на кредитополучателите и по-ниския риск, свързан с обезпечението", обобщават от Централната банка.

Каква е прогнозата?

В условията на отслабваща икономическа активност и нарастваща безработица като икономически последици от кризата с COVID-19, текущите ниски равнища на лихвените проценти по кредитите представляват благоприятен фактор от гледна точка на цената на финансиране на икономическите агенти, смятат банковите анализатори.

"През второто и третото тримесечие на 2020 г. очакваме лихвените проценти по депозитите да останат на достигнатите ниски нива, като основни фактори за това ще бъдат високата ликвидност в банковата система и предвижданото по-нататъшно увеличаване на депозитите на резидентите в среда на повишена несигурност, която стимулира съществено предпазните спестявания на домакинствата.

Същевременно очакванията са лихвените проценти по новоотпуснатите кредити на домакинства и нефинансови предприятия да се повишат", прогнозираха от Централната банка.

Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават, разясниха още експертите.

Според тях допълнителните фактори, които биха могли да повлияят върху лихвените проценти по кредитите във възходяща посока, са очакваното влошаване на кредитоспособността на кредитополучателите и по-високата премия за за риск на държавата, който е възможно да доведе до цялостно повишение на рисковата премия по кредитите.

Евентуалното увеличение на необслужваните заеми в банковата система, което би могло да се очаква в резултат от влошаването на макроикономическата среда, също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите кредити. 

Но, ако всички тези фактори се окажат факт, би било лудост някой да се надява, че ще пласира успешно по-скъп кредитен ресурс в криза като сегашната. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във