Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитите няма да поскъпват

Надя Кошинска, член на УС на Fibank и директор „Кредитиране на малки и средни предприятия“ пред  „БАНКЕРЪ”

Г-жо Кошинска, как гледате на удължения мораториум върху кредитите – реверанс към клиентите ли е това или помощ за банките да опазят клиентите си?

- Намирам решението за удължаване на мораториума, като навременно и необходимо. От лятото на 2020 година голяма част от бизнесите направиха необходимите реорганизации за справяне с новата икономическа и социална среда, породена от COVID-19. Разхлабването на мерките през лятото и есента дадоха възможност на фирмите да поддържат икономическа активност, макар и в намалени обеми. За съжаление мощното развитие на т.н. втора вълна отново се отрази негативно върху икономиката и голяма част от фирмите изпитват финансови затруднения.

Много гласове се надигнаха в защита на средния и дребен бизнес, който най-много страда от световната пандемия. Метрифицирайте страданието – каква част от вашите клиенти поискаха мораториум?

- До юни 2020 година малко под една трета от нашите клиенти поискаха облекчаване на плащанията по кредитите, при условията на одобрения мораториум. Основно това са фирми в областта на търговията, услугите и туризма. От пандемията пострадаха и не малка част от производствените компании, при които бяха нарушени веригите на доставки. През месеците март и април бяха засегнати и експортно ориентираните фирми.

Спрямо началото на прилагането на удължените мерки наблюденията ни сега показват много по-ниска интензивност на исканията за предоговаряне. Такива искания получаваме както от клиенти, ползвали облекчения до юни 2020 година, така и от клиенти, които са имали резерви и търсят облекчаване на плащанията за първи път. Отново най-често исканията идват от фирми в секторите на услугите и туризма.

Мораториумът защита от лоши кредити ли е или залагане на бомба? И бихте ли прогнозирали, че след като бъде отчетен ръст на рисковата компонента в лихвите по кредитите, догодина те ще поскъпнат?

- Не бих нарекла мерките по мораториума като залагане на бомба. Както вече отбелязах, мораториумът даде възможност на фирмите да организират дейността си на база новите реалности и голяма част от тях се справят много добре в този процес. Основна характеристика на малкия и среден бизнес е неговата гъвкавост и приспособимост. Неминуемо ще има и такива, които няма да се справят с тези предизвикателства, но според мен те ще са незначителна част.

Цената на кредитите се определя от множество компоненти, рисковата премия е само един от тях. Считам, че увеличеното парично предлагане ще компенсира в голяма част увеличението на рисковите премии и в краткосрочен и средносрочен план не се очаква общо поскъпване на кредитите към крайни клиенти.

Това, което очаквам да наблюдаваме, е допълнително диференциране на цената на кредитите към крайни клиенти в зависимост от техния индивидуален риск. В тази връзка, фирмите, които успяват да се справят добре в новата икономическа обстановка, ще ползват кредити при още по-добри условия.

Достатъчни ли са, според вас, гаранциите, които ББР дава по безлихвените кредити? Колко и какви заеми отпуснахте на средния и дребен бизнес по тази мярка?

- Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19, позволи на много фирми да продължат оперативната си дейност и да запазят работни места. Макар и  с известни трудности в началото, програмата набра скорост от есента на миналата година и до момента над 100 наши клиенти получиха достъп до финансиране по нея.

През м. декември 2020 година, параметрите на програмата бяха разширени в посока увеличаване на максималния размер на гарантираните кредити към МСП от 300 хил. лева до 1 млн. лева. Срокът за включване на кредити в тази програма се удължи до 30.06.2021 година. Всичко това, според нас, ще доведе до повишаване на интереса и включване на повече фирми в програмата.

В края на миналата година, с цел подпомагане дейността на малките и средни предприятия в криза, Fibank (Първа инвестиционна банка) подписа споразумение за портфейлна гаранция с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на Фондовете). Моля ви да разкажете какво в условията по тази заеми е облекчителното? Има ли интерес?

- Споразумението с ФМФИБ е още една възможност за подобряване на достъпа до финансов ресурс в условия на влошена икономическа среда. Това е портфейлна гаранция за нови инвестиционни и оборотни кредити, предоставени на МСП.

Максималният размер на кредитите е до 3,6 млн.лева и позволява дълъг срок на изплащане – 120 месеца за инвестиционни и 60 месеца за оборотните кредити. Гарантираният размер е до 80% от сумата на кредита. При определени условия, клиентите могат да получат лихвена субсидия за първата година от изплащането на кредита. Интересът към програмата е висок и се обуславя от възможностите за използване на дългосрочен финансов ресурс за развитие на бизнеса, при намалени изисквания към предоставеното обезпечение и възможност за лихвена субсидия.

Какво сочат Вашите наблюдения - кои браншове се развиваха най-добре по време на пандемията? Кои от тях имат потенциал и кои са по-скоро обречени, ако не заложат на флексабилността и новите технологии?

- Представителите на бизнеса, които добре се развиваха в условията на пандемия, са тези, които развиват основната си  дейност в областта на информационни и телекомуникационни услуги, онлайн търговията, фармацевтичната и отчасти в хранително-вкусовата индустрия. Обикновено големите предприятия са по-добре капитализирани и с повече резерви за справяне с кризисни и проблемни ситуации, но от друга страна по-малките компании се отличават с по-голяма гъвкавост и бързина при пренастройване на бизнес моделите си на работа и въвеждане на нови продукти. Доказателство за това бяха представителите на шивашката индустрия, които бързо компенсираха резкия спад в обичайното им производство с въвеждането на нови продукти като предпазни маски и защитни облекла, както и представителите на бизнеса в сектор търговия, които успяха да превключат бързо от физически магазини в онлайн платформи.

Има ли сектори, които отбягвате да кредитирате и защо?

- Банката може да предостави кредитни решения на фирми от всички сектори и дейности, които се осъществяват в съответствие със законите на страната и спазват нормативните изисквания. Към всеки бизнес и към всеки сектор подхождаме с индивидуална оценка на краткосрочния и средносрочен риск и оценка на перспективите за неговото развитие. Базирано на тези оценки сме разработили множество специфични, отраслови продукти.

Какво е поведението на българския предприемач според вашите наблюдения – склонен ли е да рискува и да експериментира, развива ли се технологично? Каква част от печалбата си е готов да реинвестира?

- Поемането на риск и експериментирането в бизнеса е скъпоструващо действие, обикновено за сметка на собствения и/или привлечен капитал. От друга страна в съвременния свят технологичното развитие на всеки един бизнес е абсолютна необходимост и българските предприемачи са категорично наясно, че трябва да приемат това предизвикателство и да инвестират непрекъснато в нови технологии и оптимизации.

Но със сигурност вече се открояват и успешните предприемачи в България, които на базата на натрупаната бизнес история успяват във времето да заделят и реинвестират достатъчна част от  печалбата си, както и същевременно да демонстрират една завидно добра далновидност при преценката на рисковете.

Fibank е една от малкото банки, които обръщат сериозно внимание на земеделските производители. Бихте ли разказали за кредит „Агроподкрепа“ и по-специално за необезпеченото финансиране, което предполагам в обстановка на пандемия е търсен продукт?

- Това е програма, която създадохме специално в отговор на нуждите на земеделските производители, породени от неблагоприятните климатични условия през изминалата стопанска година.

Програмата е разработена в две направления – облекчаващ механизъм за плащания по текущи задължения и предоставяне на допълнително оборотно финансиране.  Двата механизма могат да се приложат и едновременно, в зависимост от конкретните нужди на земеделския производител.

Облекчаващият механизъм  се състои в отсрочване на задълженията по кредитите, което може да обхване всички изискуеми суми или само главница. Отложените суми се погасяват на части след изтичане на гратисния период или се удължава първоначално договорения срок на кредита. При добри бъдещи реколти и подобряване на финасовите им позиции, земеделските производители имат възможност да поискат по-ранно погасяване, без разноски по предоговарянето.

Предоставянето на допълнителни оборотни средства е в зависимост от декларираните в анкетните карти обработваеми площи. Размерът на новите средства е до 30 лв. на декар без необходимост от предоставяне на допълнително обезпечение и до 80 лева на декар при наличие на такова.

Програмата Smart Lady на Първа инвестиционна банка (Fibank) от юни по-миналата година създаде платформа за обучение на жени-предприемачи. Колко дами се възползваха от нея и какво финансиране сте им отпуснали?

- Уеб базираната платформа беше лансирана през март 2018 г., целта беше дамите в бизнеса да имат своето специално място, където да получават информация в различни, интерeсни за тях сфери – образование, събития, семинари и възможности, както и  за установяване на бизнес контакти.

Платформата от място за образование бързо се превърна в място, предоставящо и бизнес възможности -  Smart Lady дамите, регистрирайки се в платформата имат възможността да установят бизнес контакти помежду си. През 2020 г. в сравнение с 2019 г. отчитаме 55,6% ръст на аудиторията на платформата.

С цел да мотивираме младите момичета в посоките образование, повишаване на квалификацията и стартиране на свой собствен бизнес започнахме специална комуникационна програма към тях в социалните мрежи. През 2018 г. лансирахме Smart Lady страница във Facebook, а година по-късно в Instagram. В комуникацията заложихме на позитивния тон, подбирайки успешни, вдъхновяващи примери на българки, стартирали и развили свой бизнес както в страната, така и в световен мащаб. Средномесечно вдъхновяващите истории за „Жените в бизнеса“ се четат и коментират активно  от над 45 000 дами във възрастовия диапазон 25-54 г., последователи на Smart Lady програмата в социалните платформи.

От стартирането на програмата до момента над 250 дами от София и 6 града в страната са преминали през специални тренинги и обучения, по теми, създадени специално за тях – Дигитален маркетинг, Презентационни умения, Преодоляване на възражения, Умения за водене на преговори и други.

Но над 700 българки, вече възползвали се от програмата и с отпуснати кредити за над 85 млн лева, са създали или доразвили свой собствен бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във