Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитирането забави ръста си

Общата сума на кредитите за фирмите и домакинствата забавя своя ръст до 4,9% в края на юни и възлиза на 59,02 млрд. лева. Този резултат е формиран  на фона на прираст от 7,1% - до 58,72 млрд. лв. в края на март на 2020-а. 

"През второто тримесечие на 2020 г. статистиката на БНБ показва забавяне на годишния темп на растеж на потребителските, жилищните и фирмените кредити. Месечната динамика показва спад при потребителските кредити и на кредитирането на нефинансови предприятия", констатира  Асоциацията на банките в България (АББ) в тримесечния си информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през второто тримесечие на 2020 година. 

Припомняме, че на 9 април 2020 г. с решение на Управителния съвет на БНБ беше утвърден предложеният от АББ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 година. След утвърждаването му документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02). В резултат от тази мярка към 30 юни 2020 г. са подадени общо 118 584 искания за задължения с брутна балансова стойност 9,772 млрд. лева. От тях са одобрени 98 499 броя за 8,117 млрд. лева. Предприятията са подали 15 068 броя искания за отсрочване на обща стойност 7,539 млрд. лв., а от тях са одобрени 13 156 броя искания за 6,207 млрд. лв. От домакинствата са подадени 103 516 броя искания за 2,233 млрд. лв., от които са одобрени 85 343 броя на стойност 1,91 млрд. лева.

Необслужвани кредити

Към края на второто тримесечие на 2020 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,825 млрд. лв. от 3,969 млрд. лв. тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 5,71% от 5,92%, колкото бе в края на март 2020г., според изчисления на базата на данни от управление "Банков надзор" на Централната банка. При фирмите делът се понижава до 6,48%, в сравнение с 6,82% към края на първото тримесечие на годината. За същия период нивото на  жилищните кредити  се покачва минимално до 3,88% (от до 3,85 на сто).

Делът на необслужваните потребителски кредити нараства до 6,63%  - от 6,56 процента. Към края на юни 2020 г. необслужваните фирмени кредити намаляват до 2,362 млрд. лв. от 2,514 млрд. лв. три месеца по-рано. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва повишение от 491,2 до 504,9 млн. лв. , в сравнение с предишното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 833 млн. лв., спрямо 827,6 млн. лв. тримесечие по-рано.

При банките от първа група делът на необслужваните брутни кредити спада до 5,74% към края на второто тримесечие на 2020 г., в сравнение с 6,1% към края на предишното тримесечие. При банките от втора група съотношението остава без промяна  -  5,73 на сто. Въпреки, че нивото на необслужвани кредити е над средното за ЕС, характерна за банковата система в България е по-високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани кредити, в сравнение със средното ниво за страните от ЕС. Към края на второто тримесечие на 2020 г. степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в българската банкова система е на ниво от 58,7%, при 59,2% тримесечие по-рано. За сравнение, степента на покритие за европейските банки, по данни на ЕЦБ за първото тримесечие на 2020г., е 44,15 на сто.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във