Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредит срещу влог – добър антикризисен ход

Лихвата е от 2 до 4 пъти по-ниска от средната за потребителските заеми, срокът е до 10 години.

S 250 7a208fba f93d 4d7a 96e9 ece027a91ed5

„Короната”, освен здравето и нормалния ежедневен битов ред, атакува индиректно и доходите. Много хора останаха без работа, без бизнес, други работят със затихващи темпове без ясна визия за бъдещето дори и до края на годината.

 

Тези, които са успели да заделят нещо в „мирните” години, най-често го държат на депозит. В сегашното безпарично време те умуват дали да си помогнат с белите пари за черните дни, които настъпиха. И теглят предварително от срочните си влогове, с което съвсем зануляват дори и мижавите десети от процента, които банките им дават.

Друго е по-интелигентното решение: дори при остра финансова нужда, сънят на парите в банковата сметка да бъде пощаден. Това може да стане с един вид нецелеви потребителски кредит, който използва за обезпечение средствата по депозита.

Кредит срещу депозит не е нова форма,

но в сегашния момент може да се окаже изключително подходяща за преодоляване на временните парични затруднения. При това - без да се ликвидират натрупаните спестявания.

От особена важност е и цената на този вид заеми. Те струват между 2 и 4 процента при положение, че средната лихва по потребителските кредити по последни данни на БНБ е малко под 8 на сто.

Депозитът се „замразява”, така че да бъде гарант за обслужването на текущия кредит. 

Ето един ясен пример от

практиката на Тексимбанк.

Годишният процент на разходите за кредит в размер на 20 000 лв., обезпечен с 12-месечен депoзит в лева излиза 4.07 на сто. Срокът на погасяване е 7 г. - с променлив годишен лихвен процент 3.70%  и с включена такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка. В посоченият ГПР (4.07%) са включени еднократна такса за разглеждане на искане за кредит и за одобрение на кредитна сделка - 0.5% върху разрешения размер на потребителския кредит, също така таксата за откриване на разплащателна сметка (2.00 лв.), както и таксата за месечно обслужване - 1.80 лева. Месечната вноска по кредита е 199.65 лева, а  общата дължима сума - 24 276.06 лева. Тоест - вземаш 20 000 и за седем години връщаш 24 276 лева. Депозитът остава блокиран до връщането на кредита.

Предлаганият от Тексимбанк  „Кредит, обезпечен с парични средства” е с логото „Защо да харчите спестяванията си, когато могат успешно да работят за Вас?” Максималната сума, която може да се вземе е до 95% от размера на депозита, като за обезпечение служи депозит в лева или евро, защото и кредита се тегли в лева или евро. При доларите процентът е 80...

Ако депозитът на клиента не е в банката кредитодател, наличието му се доказва с депозитен сертификат от банката, в която се намират парите. Дали е приемливо за банката кредитор, тя решава. Ето и няколко конкретни оферти.

Инвестбанк

предлага „Кредит на физически лица, обезпечен с парични средства”. Кредитът се отпуска за текущи нужди. Друга разновидност е овърдрафтът по разплащателна сметка с/без издадена дебитна карта, или по кредитна карта. Максималният срок на погасяване при кредит с погасителен план е 10 години, при кредит-овърдрафт - до 24 месеца с опция за подновяване и при кредитен лимит по кредитна карта - до 24 месеца с опция за подновяване. 

Максималният кредитен размер е до 90% от размера на обезпечението, но ако депозитът е с авансово изплащане на лихвата, тогава максимумът е до 80 на сто. Ако за обезпечение служи доларов депозит, размерът на кредита също е до 80% от депозита.

Банката работи с фиксиран лихвен процент, изчислен като среднопретеглен процент по всички, служещи за обезпечение сметки – разплащателни сметки/влогове/депозити + надбавка от 2.50  пункта. 

Банка ДСК предлага

„Кредит със залог на влог”. Предимствата, които трезорът изтъква, са няколко: възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца; не се изисква удостоверяване за получавания доход; не  се проследява целевото изразходване на средствата от кредита; клиентът получава лихва върху предоставения като обезпечение влог/депозит. Парите се отпускат за срок до 10 години. Подчертава се, че няма възрастово ограничение за кредитоискателите.

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент - „среден лихвен процент по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6-месечен EURIBOR и надбавка“.

С продукта си „Потребителски кредит с парично обезпечение”

ДБанк допуска

участието в схемата и на близък до кредитоискателя човек: „Aко Вие или Ваш близък сте инвестирали спестяванията си в Д Банк за определен срок и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него. Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.”

Максималният срок на заема е 84 месеца, а лихвата се формира от лихвата по депозита + 2.50% надбавка. И тук - както при повечето банки - се отпуска кредит до 90% от размера на депозита. При доларовите кредити обаче банката е по-предпазлива - до 75 на сто от размера на депозита.

Лихвеният процент на кредита се определя като сбор на лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита + 2.50% (фиксирана за първата година и променлива за останалия срок, като за него тя е формирана с базисен индекс 6-месечен EURIBOR + надбавка). Така Годишният процент на разходите (ГПР) е 3.2655 % за потребителски кредит със залог на пари по спестовна сметка в размер на 15 000 лв., за срок от 60 месеца, с обща лихва от 2.57% (формирана от сбор на лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита + 2.50%) за първата година. Лихвата за останалия срок е променлива. Общата дължима сума по кредита е 16 246.42 лв., а месечната вноска е 266.67 лева.

ЦКБ предлага

„Потребителски кредит, обезпечен с парични средства” в размер до 100 000 лв. (или равностойността им в евро) и с максимален срок за погасяване 5 години. Лихвите тук варират от срока на заема и се формират от лихвата по депозита + 1% надбавка - при срок на кредита от 1 година, + 3% - при срок на кредита до 3 г., и + 4.5% - при кредит до 5 години.

Годишният процент на разходите e в размер на 3.71% при кредит в размер на 10 000 лева, срок на изплащане 1 година и фиксиран лихвен процент за едногодишния период - 1,3% (лихва по депозит 0,3 + надбавка 1%). Към ГПР-то са включени еднократна такса за оценка на кредитоспособност 1% от размера на кредита и месечна такса за обслужване на сметката 2,20 лева. Обща дължима сума е 10 196,97 лева (такси и лихви общо) и размер на месечна вноска 839.21 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във