Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Контролът над търговските банки се затяга

Специалният надзор остава в историята

 Българското банково законодателство ще претърпи ключови промени заради изискванията на европейските директиви, включени в  т. нар. "Банков пакет". Той е насочен към по-мащабно преразглеждане на финансовото законодателство на общността. Целта е да се намалят рисковете във финансовия сектор, да се засили неговата устойчивост, както и да се подобри правната рамка. 

 

След като Законът за кредитните институции и инвестиционните посредници претърпи нужните промени Българска народна банка (БНБ) ще може да налага допълнителни капиталови изисквания към търговските банки. До този момент Централната банка имаше подобно правомощие, но в действителност то беше трудно приложимо.

"В проекта изрично е посочено, че допълнителното капиталово изискване се налага въз основа на надзорния преглед и оценка, в рамките на които БНБ оценява всички рискове, свързани с банката, включително рисковете, идентифицирани при стрес тестове. Банката трябва да изпълни допълнителното капиталово изискване с регулаторен капитал от най-добро качество - основно с капитал от първи ред, като три четвърти от него следва да се състои от базов собствен капитал от първи ред." Това е записано в мотивите към законопроекта. Идеята е БНБ да може да изиска допълнителното капиталово покритие, като отчита специфичните обстоятелства около състоянието на дадена банка.

С проекта се урежда и възможността Централната банка да издава препоръки за набиране на допълнителен собствен капитал на дадена търговска банка. Тя ще трябва да поддържа това превишение над минималните капиталови изисквания и капиталовите буфери, които следва да притежава.

Препоръката за допълнителен собствен капитал ще се издава в резултат на извършен от БНБ преглед на нивото на вътрешния капитал, който всяка банка е длъжна да поддържа, за да покрие всички рискове, на които е изложена и да гарантира, че собственият ѝ капитал може да поеме неочаквани загуби в резултат на стресови сценарии. Ако банката не успява да поддържа адекватно ниво на капитала в съответствие с издадената от регулатора препоръка, БНБ ще може да наложи на нея допълнително капиталово изискване. Предвижда се възможност да се издава препоръка за допълнителен собствен капитал при осъществяване на надзор на индивидуална или консолидирана основа в рамките на група.

С проекта се налагат и редица нови надзорни мерки.

Регламентира се допълнителна възможност БНБ да наложи надзорни мерки при прекомерно нарастване на лихвения риск за дадена банка, както и да изисква от банките да представят допълнителна отчетност. Такива правомощия ще има и Комисията за финансов надзор (КФН).

Друг нов момент е,

отмяната на възможността за поставяне на банка под специален надзор

"тъй като се създава колизия с изискването на тази директива спрямо банка, която е проблемна или с вероятност да стане проблемна, но не отговаря на условиeто за наличие на публичен интерес, необходимо за предприемане на действия по преструктуриране, своевременно да бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация", пише в мотивите към законопроекта. Предложената отмяна на режима на специален надзор налага корекции в Закона за банковата несъстоятелност.

В тази връзка е и предложението, 

БНБ да отнема лиценз за банкова дейност

когато констатира, че банката е проблемна или е вероятно да стане такава, или когато няма обществен интерес за преструктурирането й.

Едно от основните нововъведения е изискването за издаване на

одобрение за финансов холдинг

и за  финансов холдинг със смесена дейност, като предприятие майка на група, в състава на която има банка или инвестиционен посредник. Те ще трябва да получат "лиценз", съответно от БНБ или от  КФН, като по този начин върху тях ще може да бъде осъществяван директен надзор.

Двата регулатора ще получат и нови правомощия във връзка с

противодействието на изпирането на пари

или финансирането на тероризъм. При съмнение за подобна дейност БНБ, съответно КФН, ще може да преразгледа "пригодността  на ръководството на банката или инвестиционния посредник" и при необходимост да разпореди освобождаването му.

Въведена е и изрична възможност регулаторите да изискат

незабавна замяна на одитор

на банка или инвестиционен посредник, който не спазва законовите изисквания да уведомява за незабавно уведомяване за нарушения на закони и наредби, както и за обстоятелства, които могат да навредят на функционирането на банката, а също и за неверни данни в отчетите.

Определен е и

механизъм за предоставяне на поверителна информация

на международни органи, каквито са Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания, за да се осигури изпълнението на функциите им, като се регламентират задълженията на БНБ и КФН, и определени условия, които да гарантират използването на информацията само за конкретни задачи и от пряко ангажираните хора, както и прилагането на равностойни изисквания от тези органи с оглед опазването на информацията като професионална тайна.

Усъвършенствани са и разпоредбите на закона, свързани с лицензионния режим на банките. 

Разширен е и кръгът от лица, на които могат да бъдат отпускани вътрешни кредити на банката - такива се дават на акционери, на членове на управителни органи, на техни роднини, а сега  -- и на хората, които управляват и представляват контролирани от банката дружества. Друга промяна в Закона за кредитните институции предвижда да се прилага принципът за равно заплащане на мъжете и жените за труд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във