Банкеръ Daily

Финансов дневник

Консултанти разкриват схемите ни на данъчните

Данъчните служби в Европейския съюз ще споделят помежду си кои схеми за укриване на данъци са най-популярни сред населението на различните страни.  Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани за обществено обсъждане. По този начин в българското законодателство ще се въведе Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г., регламентираща  задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

От мотивите към законопроекта се разбира , че приемането на директивата е продиктувано от необходимостта да се  противодейства  на пренасочването на печалби  към юрисдикции с по-благоприятен данъчен режим и на практиките за цялостно намаляване на данъчните задължения на данъчно задължените лица. Припомняме, че няколко случая на изтичане на информация през последните години като "Панама пейпърс", например разкриха многобройни  случаи, в които консултанти са помагали активно на своите клиенти да използват агресивни схеми на данъчно планиране. По този начин чрез прехвърляне на средства към офшорни юрисдикции се намаляват данъчните им задължения.

Със законопроекта се предлагат правила за предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми, които засягат повече от една държава членка или държава членка и трета държава и при които съществува риск да бъде  избегнато  данъчното  облагане. Предвижда се информацията да се подава от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и да постъпва в централен регистър, създаден за целта.

Интересното в законопроекта е откъде се очаква такава информация  да постъпва в приходните агенции.

Задължени да предоставят информация за трансгранични данъчни схеми ще бъдат консултантите. Законопроектът различава два вида консултанти. Първата група включва "всяко лице, което изготвя, предлага на пазара, организира или управлява прилагането или предоставя за прилагане трансгранична данъчна схема с потенциален риск от избягване на данъчно облагане". Втората група включва "всяко лице, поело задължение да предостави пряко или чрез други лица помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема". Тъй като втората група консултанти участват или подпомагат само отделна част от схемата,  възможно е те да не знаят, че участват в трансгранична данъчна схема, попадаща в някоя от категориите, предвидени в законопроекта. Поради това е предвидено, лицето да може да се освободи от задължението за предоставяне на информация, като представи доказателства, че не е знаело, че участва в такава схема.  "Консултанти" по смисъла на новите правила могат да бъдат адвокати, данъчни консултанти, счетоводители, финансови съветници, а също така банки, инвестиционни или застрахователни посредници.

Законопроектът предвижда няколко хипотези, при които консултант може да се освободи от задължението си за предоставяне на информация. Например, ако разполага с доказателство, че е предоставил информацията в друга държава членка или че същата информация за схемата е предоставена от друг консултант.

В определени случаи задължение за предоставяне на информация на данъчните органи има самото данъчно задълженото лице, на което е предоставена за прилагане такава схема. Това се предвижда за случаите, в които консултантът не може да разкрие информацията поради това, че е защитена от закон като професионална тайна, както и когато няма консултант (включително когато данъчно задълженото лице или негов служител изготвя схемата) или консултантът няма връзка с нито една държава членка. 

Със законопроекта се предвиждат и глоби, ако  съответното лице  не предостави  информация за такива данъчни  схеми. Техният размер варира от 200 до 10 хил. лв., за първо нарушение и двоен размер за следващо.

Независимо,  че законопроектът използва понятието "данъчна схема", тук са включени всякакви видове договореност, споразумение, уговорка, съгласие, становище, схема, план, трансакция и други подобни, както и поредица от такива. Данъчната схема може да се състои от няколко части или да преминава през няколко етапа на изпълнение, уточняват експертите.

Разпоредбите на директивата трябва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат в сила от 1 юли 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във