Банкеръ Daily

Финансов дневник

Консолидираната печалба на ПИБ за полугодието се приближи до 100 млн. лева

Нетната печалба на Групата "Първа инвестиционна банка" за първото полугодие на тази година се увеличава до 98.32 млн. лв., като добави 48.65 млн. лв. към положителния си финансов надзор спрямо същия период на 2018-а. Това показват числата в тримесечния консолидиран отчет за второто тримесечие на кредитната институция. Групата има чуждестранни дейности в Кипър (клон Кипър) и Албания (дъщерно дружество). В крайна сметка основният доход на акция, изчислен на базата на печалбата, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции на банката, е 0.89 лв. при 0.45 лв. за полугодието на миналата година. През 2019 г., както и през предходната година банката не е разпределяла дивиденти.

Общите приходи на ПИБ от банкови операции за първото полугодие възлизат на 187.38 млн. лева. Нетният лихвен доход леко е намалял и е в размер на 123.46 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони расте до 49.60 млн. лв. при 48.01 млн. лв. преди година. Административните разходи (за персонал, амортизация, реклама, за наеми, телекомуникации, софтуер и друга компютърна поддръжка и за други външни услуги, обаче са се повишили с около един милион лева.

Заради добрите финансови резултати активите достигнаха за полугодието стойност от 9.97 млрд. лв., което означава ръст спрямо края на 2018 г. от 381 млн. лева. По този начин "Първа инвестиционна банка" АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти към края на юни са нараснали с 311 млн. лв. и са в размер на 8.65 млрд. лв., става ясно от консолидирания отчет за дейността. А така и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната.

В същото време вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 6.08 млрд. лв., отчитат от ПИБ, като нарастването за първите шест месеца на тази година е с 360 млн. лева.

Към края на юни общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 150, като отразяват придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа на банката.

"Първа инвестиционна банка" АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 юни 2019 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

Към 30 юни 2019 г. акционерният капитал на банката е в размер на 110 000 000 лв., разделен в същия брой обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка. Акционерният капитал е внесен изцяло. Най-големите акционери н първа инвестиционна банка остават Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, всеки с по 42.50% от акциите с право на глас. Други акционери, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" АД, са собственици на 15% от книжата на банката.  От началото на тази година цените на акциите на ПИБ лъкатушат нагоре-надолу, като прескачаха нивото от три лева нагоре, а послед се търгуваха и под три лева. В крайна сметка към момента слелки с книжата на кредитната институция се сключват при 3.24 лв. за един брой, след като започнаха годината при 3.32 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във