Банкеръ Daily

Финансов дневник

Консолидираната печалба на ЦКБ се повишава с една трета

Консолидираната нетна печалба на "Централна кооперативна банка" АД (ЦКБ) расте с една трета до 27.003 милиона лева през четвъртото тримесечие на миналата година, показват числата в междинния счетоводен отчет на кредитната институция. Банковата група на консолидирана основа включва компанията майка "ЦКБ" АД и контролираните от нея дъщерни дружества - "Централна кооперативна банка" - Скопие (87.35% от капитала й), управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД.

От банката отчитат намаление при консолидирания нетен доход от лихви с около 4 милиона лева. В същото време обаче нетните приходи от такси и комисиони бележат повишение - до 54.50 милиона лева спрямо 49.91 милиона лева година по-рано.

Разходите за дейността на групата нарастват към края на декември с 1.56% на годишна база и са достигнали до 147.23 милиона лева.

Балансовата стойност на активите на групата ЦКБ в края на четвъртото тримесечие е 7.70 милиарда лева. Спрямо периода между юли и септември те нарастват с 273.38 милиона лева, уточняват от банката. Увеличението на активите е свързано основно с нарастването на привлечените средства от други депозанти.

В края на миналата година размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти формират 40.53% от общите активи на групата при 41.02% през третоот тримесечие.

Към декември общата стойност на задълженията на ЦКБ на консолидирана основа е 7.09 милиарда лева, като увеличението спрямо края на септември е 4.09 на сто. Основната част от задълженията - над 98%, са към граждани, предприятия и нефинансови институции, като от банката съобщават за ръст от 4.23% спрямо третото тримесечие. Групата поддържа стабилна структура на привлечените средства, която й позволява независимост от външно финансиране по време на флуктуации на финансовите пазари.

Перспективи за 2022 година

Във връзка с вълната на коронавирусната пандемия и предприетите мерки съществува висока степен на неопределеност и съответно не може да бъде надеждно оценен ефекта на всички тези събития върху дейността през 2022 година, отбелязват от банката. За момента мениджърите й не могат да оценят пандемията върху бъдещето финансово състояние и резултатите от дейността на кредитната институция. Но смятат, че въздействието би могло да доведе до волатилност на паарния и ценови риск, свързан с финансовите активи на групата и е възможно да има негативен ефект върху дейността на кредитополучатели и съответно резултатите на банката.

Потенциални негативни ефекти биха настъпили, ако страните от ЕС преминат отново към локдауни и икономиките не се възстановят до края на 2022 година.

„ЦКБ груп“ ЕАД е най-големият акционер и контролира 61.05% от капитала на банката. Сред другите притежатели на такива книжа изпъкват „Химипорт“ с дял от 8.24%, ЗАД „Армеец“ – със 7.07%, и УПФ „Съгласие“ – с 6.98% от книжата с право на глас.

Към края на четвъртото тримесечие на миналата година членовете на надзорния и на управителния съвет не са притежавали акции на „Централна кооперативна банка“.

В периода между октомври и декември групата ЦКБ не е начислявала или изплащала дивиденти на своите акционери.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във