Банкеръ Daily

Финансов дневник

Колко изхарчи БНБ през 2018-а?

Сметната палата оповести резултатите от извършен одит на бюджетните разходи на Българската народна банка (БНБ) и тяхното управление през 2018 година. Проверката показала, че разходите на Централната банка - в общ размер на 96 128 хил. лв., са извършени "в рамките на стойностните лимити на отделните разходни показатели, утвърдени от Управителния съвет на БНБ и заложени в бюджета на банката за 2018-а".

Уточняваме, че Българската народна банка има самостоятелен бюджет, който се приема от УС на Централната банка на основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от ЗБНБ. Приетият от управителния съвет  бюджет на централната банка  се обнародва в Държавен вестник и се представя в Народното събрание.
Разходите по бюджета на БНБ са класифицирани в два основни раздела - Раздел I "Разходи за издръжка на БНБ" и Раздел II "Инвестиционна програма", в обхвата на които са включени отделните разходни показатели.

Одиторите информират, че извършените и отчетени разходи по Раздел I - "Разходи за издръжка на БНБ" от бюджета на БНБ за 2018 г. са на обща стойност 88 169 хил. лв. при планирани средства в размер на 102 937 хил. лева. Постигнатото изпълнение спрямо утвърдения бюджет на раздела за годината е 85.7 на сто.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение

са на стойност 24 825 хил. лв., или 91.3 на сто от утвърдения бюджет. С най-съществен дял в стойността на показателя са разходите за производство на нови монети – 16 032 хил. лв. (в т.ч. за разменни монети – 14 407 хил. лв. и за юбилейни и възпоменателни монети – 1 625 хил. лв.), разходите за производство на нови банкноти – 8 215 хил. лв., и разходите за консумативи, свързани с обработката на банкноти и монети – 169 хил. лева.

Колкото  до неизразходваните средства по показателя, те възлизат на 2 370 хил. лв. и се дължат на: неизпълнен тираж за банкноти, вследствие на забава на доставка на банкнотна хартия; постигнати по-ниски цени при провеждане на обществена поръчка за доставка на консумативи, свързани с обработка на банкноти и монети; невъзникнала необходимост от извършване на разходи във връзка с обработката на ценни пратки с банкноти и монети; по-малко случаи на повреди и аварии в оборудването, използвано в касовата дейност; непроведен допълнителен конкурс за монети, извън монетната програма; използвани по-малко средства за публикации и реклама в медиите, във връзка с конкурсите за възпоменателни монети, уточняват експертите на  Сметната палата.

Отчетените разходи за материали, услуги и амортизация

са на обща стойност 28 386 хил. лв., или 76 на сто от планираните в бюджета за 2018 г. средства. Разходите за материали възлизат на 940 хил. лв. и са формирани от изхарченото за: горива и резервни части за транспорта – 279 хил. лв.; за канцеларски материали – 235 хил. лв.; за материали за хигиена – 160 хил. лв.; материални запаси – 193 хил. лв., резервни части за ремонт на дълготрайни активи – 52 хил. лв., и разходи за други материали – 21 хил. лева.

Извършените разходи за външни услуги са на стойност 16 706 хил. лв. или 76.6 на сто от планираните. С най-голям дял в стойността на показателя са разходите за: абонаментни такси за поддръжка на софтуерни продукти – 3 668 хил. лв.; за охрана по договори с МВР и други – 2 789 хил. лв.; за абонаментно поддържане на техника – 1 911 хил. лв.; за данъци и такси – 1 326 хил. лв.; за ремонт на основни сгради – 1 325 хил. лв.; за абонаментни такси за Bloomberg, Reuters и други системи – 1 121 хил. лв., и за ползване на задължителни модули в TARGET-2 – 1 030 хил. лева.
В обхвата на разходите за външни услуги са включени и разходи за: електроенергия – 795 хил. лв., пощенски, телефонни услуги – 572 хил. лв.; абонаментни такси за "Борика" АД – 532 хил. лв.; топлинна енергия и вода – 246 хил. лв.; външни услуги за автомобилите (ремонтни работи и др.) – 235 хил. лв.; съдебни дела и други правни услуги – 215 хил. лв.; консултантски услуги – 213 хил. лв.; наеми на паркоместа и др. – 126 хил. лв.; банкова и икономическа периодика и преводи на икономически издания – 108 хил. лв.; охрана на труда и специализирано работно облекло – 147 хил. лв.; застраховка на сградите и имуществото на БНБ – 101 хил. лв.; одит от международна одиторска компания – 104 хил. лв.; ремонт на машини, съоръжения и други – 79 хил. лв.; профилактични медицински прегледи - 47 хил. лв.; обяви и реклами – 16 хил. лева.

Одитът  показва още, че разходите за амортизация са на стойност 10 741 хил. лв. или 75.1 на сто от утвърдения бюджет по показателя.

Разходите за персонал

на Централната банка през 2018-а са в общ размер на 29 303 хил. лв., което представлява 99.1 на сто от утвърдените за годината разходи. В обхвата на разходния показател са включени: разходи за списъчен състав - средства за основни и допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски на щатните служители на БНБ – 27 935 хил. лв.; за несписъчен състав - изплатените възнаграждения по граждански договори (за консултантски, правни и други услуги) – 169 хил. лв.; и разходите за начислени провизии за задължения към персонала (съгласно МСС 19) – 1 199 хил. лева.

Изплатените през одитирания период средства за допълнително материално стимулиране на служителите в БНБ (в т.ч. управителя, подуправителите и членовете на УС на БНБ) и за целеви награди са на обща стойност 6 829,7 хил. лева.

Що се касае до разходите по Раздел II "Инвестиционна програма" от бюджета на БНБ за 2018 г., те са на обща стойност 7 959 хил. лв. при планирани средства в размер на 24 550 хил. лв., като постигнатото изпълнение спрямо утвърдения бюджет на раздела за годината е 32.4 на сто.

Инвестираните средства,

свързани с финансирането на ново строителство и за  реконструкция и модернизация, са на стойност 115 хил. лв., или 1.7 на сто от утвърдения бюджет по показателя за годината. Неизразходваните средства по показателя са в размер на 6 765 хил. лева.

"Сред основните причини за нереализираните разходи са: неизразходвани средства за обществени поръчки, нестартирали или неприключили през 2018 г., свързани с неприключил процес на изготвяне на техническа документация за сградата на БНБ на пл. "Княз Александър І", обжалвана обществена поръчка за проектиране и строителство на КИЦ в  Пловдив, неподаване на оферти за участие за обществена поръчка за демонтажни дейности по облицовката, оценка на състоянието и временна консервация на колони на сградата на Централно управление на БНБ и други", разясняват от Сметната палата.

Разходите за придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства

са в размер на 2 678 хил. лв., или 50.3 на сто от планираните. Отчетените към 31 декември 2018 г. разходи по показателя са свързани със: закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на емисионно-касовата дейност, включително доставка и монтаж на банкнотообработваща система, лабораторно оборудване за анализ на банкноти и др. - 1488 хил. лв.; закупуване на служебни автомобили – 802 хил. лв.; разширение и обновяване на системите за сигурност в БНБ – 70 хил. лв.; закупена цветна дигитална мрежова печатна машина – 265 хил. лв.; разходи за друго оборудване и обзавеждане – 53 хил. лева.

Инвестициите в информационни системи

са на стойност 5 166 хил. лв. и формират дял от 41.9 на сто от предвидените в бюджета за 2018-а.

Нереализираните разходи се дължат основно на: невъзникнала необходимост от закупуване н нови/допълнителни лицензи; неизразходвани средства за софтуерни разработки, компютърна техника, поради нестартирали или стартирали, но неприключили обществени поръчки през 2018 г.; поради факта, че не се е наложило закупуване на ИТ оборудване, машини и материали.

От заключението на експертите на Сметната палата става ясно, че управлението на процесите по планиране, извършване и отчитане на бюджетните разходи на БНБ съответства на законовите изисквания във всички съществени аспекти.Това се отнася и до управлението на процеса по възлагане на обществени поръчки, който одиторите също са инспектирали.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа разходите за издръжката на Българската народна банка през 2019 г. ще бъдат увеличени с близо 10 на сто. Според документа през тази година издръжката на БНБ ще струва 112.8 млн. лв., като в сравнение с бюджета за 2018 г. размерът й е увеличен с 9.9 млн. лева. От Централната банка обясниха увеличението като "комбиниран резултат от увеличение на планираните средства за разходи за издръжка на паричното обращение, за външни услуги и на разходите за персонала и за административни разходи и от намаление на разходите, свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки, и на средствата, предвидени за материали и амортизация".

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във