Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кои шест български банки ще бъдат подложени на стрес тест?

Банковият надзор в Европейската Централна банка (ЕЦБ) ще извърши цялостна оценка на шест български банки, съобщи пресцентъра на финансовата институция.

Процедурата, включваща преглед на качеството на активите и стрес тест, е вследствие на това, че на 18 юли 2018 г. България отправи искане за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ.

"Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на ЕС, чиято парична единица е различна от еврото.", поясняват от ЕЦБ.

На оценка ще бъдат подложени следните шест банки:


  • УниКредит Булбанк АД

  • Банка ДСК ЕАД

  • Обединена българска банка АД

  • Първа инвестиционна банка АД

  • Централна кооперативна банка АД

  • Инвестбанк АД

Процедурата ще започне през ноември 2018 г., а резултатите – в агрегиран вид и поотделно за всяка банка – се очаква да бъдат публикувани през юли 2019 г. Крайната дата за целите на процедурата ще бъде 31 декември 2018 г.

В съответствие с член 4 от Решение ЕЦБ/2014/5, в който се уточнява процедурата за установяване на тясно сътрудничество, в оценката на ЕЦБ по искането на България за установяване на тясно сътрудничество ще бъде включена и оценка на релевантното национално законодателство, като се вземе предвид и неговото прилагане на практика. В това отношение член 7, параграф 2 от Регламента за ЕНМ изисква националното законодателство на държава членка, която желае да установи тясно сътрудничество, трябва да гарантира, че националният компетентен орган ще бъде задължен да приеме всяка изискана от ЕЦБ мярка по отношение на кредитните институции. Успоредно с това банковият надзор в ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с Българската народна банка с оглед на потенциалната ѝ бъдеща роля на национален компетентен орган, за да подпомогне безпрепятственото ѝ интегриране в единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Припомняме, че според съобщение на сайта на Министерството на финансите на 8 октомври чрез специално писмо са изпратени до ЕЦБ нови предложения за промени в законите, засягащи банковия надзор.С направените предложения на практика се формира нова надзорна рамка, според която след присъединяването на България към Европейския банков съюз и към Единния надзорен механизъм ЕЦБ ще има същите надзорни правомощия спрямо българските кредитни институции, каквито в момента има БНБ. По-точно казано, БНБ ще трябва да контролира дали българските банки изпълняват надзорните мерки и предписания, наложени им от ЕЦБ.

С предложенията, изпратени от Министерството на финансите за съгласуване на ЕЦБ, се дава нормативното право да извършва преглед на качеството на активите и въз основа на получените от него данни да дава надзорни препоръки и да налага съответни надзорни мерки на българските банки. Този детайл е важен, защото прегледът на качеството на активите им ще бъде извършен преди  евентуалното присъединяване на страната ни към Европейския банков съюз и към Единния надзорен механизъм.

Вестник "БАНКЕРЪ" писа в предишен свой брой, че към момента българското законодателство не позволява на ЕЦБ да изисква информация от българските банки, да проверява отчетите им, да налага надзорни препоръки или мерки.

Миналата седмица (8 ноември) Българският парламент гласува  на първо четене промени в Закона за БНБ без каквито и да е дебати и  политически пререкания. По този начин Народното събрание се опитва да изпълни едно от основните изисквания на Европейската централна банка към държавите, желаещи да влязат в Европейския банков съюз. А то е тези кандидати  да имат пълна правна съвместимост между законите, регулиращи дейността на националните централни банки, и Договора за функциониране на Европейския съюз, по който работи ЕЦБ. Това означава  националните банки на страните, желаещи да се присъединят към Европейския банков съюз, както и техните ръководства  да имат същите права, каквито са правата на ЕЦБ и на неговите управителни органи. Нито повече, нито по-малко.

С промените ще се коригират  няколко законови несъответствия. 

Четете повече по темата: http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/deputatite-prepraviat-nezavisimostta-na-bnb

Facebook logo
Бъдете с нас и във