Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кои са гарантираните влогове в КТБ?

След като на 6 ноември Българската народна банка взе решение да отнеме банковия лиценз на КТБ, Фонда за гарантиране на влоговете в банките следва да изплати гарантираните суми не по-късно от 20 работни дни след отнемане на лиценза на банка или както съобщиха от Фонда - на 4 декември.

ФГВБ ще изплати сумите по влоговете на всички гарантирани вложители в КТБ в размер до 196 000 лв. на всеки един вложител в банката. При изчисляване на сумата за изплащане се събират сумите по всички сметки на вложителя в банката. Главницата и начислените лихви към датата на отнемане на лиценза на банката се събират.

Гарантирани са влоговете на български и чуждестранни граждани и юридически лица както в левове, така и в чуждестранна валута. Като тези в чуждестранна валута се изплащат в левове съгласно обменните курсове на БНБ.


Важно за вложителите е да знаят, че депозитните продукти на КТБ Преференциален безсрочен депозит, Безсрочен депозит „Плюс” и Срочен депозит „4х4”, Безсрочен депозит „Евролев”, Стандартен срочен депозит и Преференциален депозит с издаване на депозитен сертификат (поименен) са гарантирани от ФГВБ.


Те не попадат в обхвата на изключенията от гаранцията, ако договорът за депозит е сключен при стандартните и официално обявени лихвени условия за тези продукти. Това означава, че дори и лихвата по депозита да бъде по-висока от средната за пазара, това не е условие влога да бъде изключен от гаранцията.

Ако вложителя има задължения към банката, например кредит, дългът му се приспада от размера на гарантирания влог.

В случай, че клиентът не е съгласен с определената сума за изплащане, той може да подаде възражение до квестора/синдика в срок до една година от началния ден на изплащане на гарантираните размери по влоговете. Синдикът е длъжен да Ви отговори в 7-дневен срок от получаване на възражението.

След като ФГВБ оповести търговските банки, чрез които ще се извърша изплащането на гарантираните суми, вложителите трябва да отидат на място в обслужващата банка и да представят документ за самоличност (лична карта или паспорт), а фирмите документ за самоличност на законния представител, ЕИК или БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация на юридическото лице (ако не е търговец, вписан в Търговския регистър).

Клиентите на КТБ трябва също да подпишат декларация, удостоверяваща, че не са съпруг/а или роднина до втора степен на лица от ръководството, контрола или собствеността на фалиралата банка. Примерен текст на декларацията можете да изтеглите от сайта на ФГВБ в секцията „Документи“ или да попълните формуляр на декларацията на място в обслужващата банка.


Вложителите не е задължително да притежават удостоверение от квестора на КТБ за подлежащата на изплащане сума.


Обслужващата банка изплаща наведнъж и изцяло подлежащата на изплащане сума на вложителя. Ако желае, той може да изтегли парите си, да нареди прехвърляне на сумата в друга, посочена от него банка или да я остави на влог в обслужващата банка, при условията на продуктите, която тя предлага.

От ФГВБ напомнят, че при теглене на по-големи суми вложителите следва да имат предвид и тарифа за условия, такси и комисиони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във