Банкеръ Daily

Финансов дневник

Коефициентът на ликвидност на банките нараства до 29.84%

В края на септември банковата система (без банковата група КТБ) остава стабилна, като отчита растеж и добри финансови показатели. През третото тримесечие на 2014 г. се засилват допълнително ликвидната позиция, печалбата и балансовият капитал. Това показва доклада на БНБ за състояние на банковата система към края на септември 2014 година.

През периода юли – септември се увеличават привлечените средства и балансовите активи. По-голямата част от свободния ресурс е пласирана в краткосрочни и бързоликвидни вложения в кредитни институции, като същевременно е отчетено нарастване на кредитните портфейли.

Нивата на ликвидните активи и на привлечените средства, които от 20 юни 2014 г. се наблюдават на дневна база, остават стабилни през целия период. Тяхната динамика както за системата, така и на индивидуално ниво, показва съхранено доверие. В края на септември 2014 г. ликвидните активи на 27-те кредитни институции достигат 21 млрд. лв., а коефициентът, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се повишава до 29.84%, спрямо  28.51% през август.

Запазени са изградените капиталови буфери на банките. Отчетеният финансов резултат на 27-те кредитни институции за деветмесечието и консервативният подход при оценката на кредитния риск са предпоставка за положителни очаквания за капиталовата позиция на системата.

Нивото на кредитния риск остава в рамките на наблюдаваните през годината нива. В края на септември нетната (балансовата) стойност на кредитите с просрочие над 90 дни е 10.48% (за 27-те банки).

Реализираната за деветте месеца на 2014 г. печалба на 27-те кредитни институции възлиза на 613 млн. лв., а възвръщаемостта на активите е 1.03 процента. Финансовите и оперативните приходи и разходи към края на септември са в размер на 2.7 млрд. лв., а натрупаната през деветмесечието обезценка е 676 млн. лв.

Към 30 септември 2014 г. общите активи на банковата система (без групата КТБ) са в размер на 81.7 млрд. лв., като паричните средства и салда при БНБ заемат 9.0% дял. Дълговите и капиталовите инструменти на банките възлизат на 10.7 млрд. лв., или 13.1% от балансовото число на банковия сектор.

Общият размер на брутните кредити (без тези за кредитни институции) в края на отчетния период е 53.9 млрд. лв., от които 34.0 млрд. лв. са кредити на предприятия. През третото тримесечие се увеличават корпоративните кредити, потребителските заеми и вземанията от некредитни институции.

В края на септември привлечените средства в банковата система достигат 70.0 млрд. лв. През тримесечието основните вътрешни източници на финансиране нарастват устойчиво, а делът на средствата от резиденти се повишава до 84.2%. Депозитите от граждани и домакинства са в размер на 36.8 млрд. лв. и заемат 52.5% в общия привлечен ресурс на 27-те банки. Привлечените средства от институции, различни от кредитни (вкл. предприятия), се увеличават до 23.7 млрд. лв., а техният дял в общото финансиране достига 33.8%.

Балансовият капитал на банковия сектор също отбелязва тримесечен растеж, генериран от повишения доход от текущата година. В края на септември 2014 г. общият капитал на 27-те банки възлиза на 10.7 млрд. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във