Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЛУБЪТ НА БАНКОВИТЕ ОТЛИЧНИЦИ СМЕНИ СЪСТАВА СИ

БАНКА ДСК ОТСТЪПИ МЯСТОТО СИ НА SG ЕКСПРЕСБАНК

Истинският бизнес е динамичен като спортно състезание. С такова темпо се води и схватката за пазара между българските кредитни институции. Мениджърите им съзнават, че могат да разчитат на успех само ако привлекат по-голям брой платежоспособни клиенти. Ето защо рекламите почти всяка седмица отбелязват появата на нов финансов продукт. Банките вече изоставят стандартното делене на клиентите си на големи и малки, на граждани и фирми и се стремят да предлагат услуги за всеки вкус. Разрастващата се конкуренция неминуемо ще доведе до постепенно увеличаване на лихвите, които институциите предлагат по депозитите и сметките, и до намаляване на таксите и комисионите, които те събират от граждани и фирми. Банките все повече залагат на кредитирането. Увеличава се не само номиналният му размер, но и делът му в активите на банковия сектор.
Към края на юни 2001 г. общата сума на заемите, отпуснати от работещите в България банки (без клоновете на чуждестранни институции), надхвърля 2.9 млрд. лв. и съставя 28.5% от всичките им активи. Година по-рано общият размер на кредитите е бил около 2.4 млрд. лв. - около 27.8% от общото балансово число на финансовокредитната система. За периода юни 2000 г. - юни 2001 г. общият размер на активите на банките у нас се е увеличил с 20.7%, а на отпуснатите заеми с 23.7 процента. Тези съотношения показват, че, макар и бавно, мениджърите на кредитните институции увеличават обема на предоставените заеми. Очаква се този процес да се засили, тъй като се очертава тенденция лихвите на външните пазари да се снижат, и приходите от депозити в чужбина няма да са достатъчни, за да покриват увеличаващите се разходи на банките. А те на свой ред, поне засега, няма да намаляват, тъй като в момента големите кредитни институции хвърлят значителни средства за обновяване на информационните си системи. Заделят се и големи суми за увеличаване на възнагражденията за персонала. Числата показват, че в средата на тази година около 68.3% от оперативните приходи на банките (без тези от освободени провизии) са изядени от разходите за издръжка.
Година по-рано това съотношение е било 62.1%, а в една развита и добре работеща банкова система то обикновено не нахвърля 50 процента.
Борбата за разширяване на пазарните позиции пряко рефлектира върху текущите финансови резултати на кредитните институции. Ожесточената конкуренция между тях промени състава на групата на най-добрите български банки (която в. БАНКЕРЪ определя за всяко тримесечие от две години насам). Така в средата на тази година в клуба на елитните банки влизат БУЛБАНК, Първа инвестиционна банка (ПИБ), БИОХИМ, ХЕБРОСБАНК и SG ЕКСПРЕСБАНК (виж табл. 1).
В края на март тази година от челната група, определяна по критериите на в. БАНКЕРЪ, излезе ОББ, чиято печалба бе сравнително ниска на фона на значителното й балансово число и на големия й собствен капитал. Мястото й зае БИОХИМ.
В края на полугодието с групата на най-добрите български кредитни институции се раздели и

Банка ДСК

Въпреки бързия ръст на балансовото й число - с 19% за периода юни 2000 г.-юни 2001 г. (виж табл. 2), през същия период печалбата й е намаляла с над 8% (виж табл. 4). Трябва обаче да се отбележи, че този резултат не е следствие от по-малки чисти оперативни приходи на банката (в тях влизат чистите доходи от лихви, от търговия с ценни книжа и валута и от такси и комисиони). Напротив - в сравнение с юни 2000 г. те са се удвоили. Но са нараснали със 110% разходите за издръжка на кредитната институция за същата година и към края на юни 2001 г. те са 33.1 млн. лева. Парите за заплати, за социални осигуровки, за външни услуги и други подобни разходи са скочили двойно. Вероятно ръководството на кредитната институция ще предприеме допълнителни мерки за оптимизиране на разходите си.
В края на полугодието на 2001 г. място в елитния банков клуб за пръв път зае

SG ЕКСПРЕСБАНК

От средата на миналата година ръководството й активизира кредитирането, като обърна специално внимание на заемите за граждани. Потребителските кредити за една година нараснаха близо 2.3 пъти. Има обаче някои проблеми със събирането на вземанията от частни фирми. За изминалата една година (от юни 2000 г. - до юни 2001 г.) SG ЕКСПРЕСБАНК увеличи балансовото си число с повече от 37% - от 377.6 млн. лв. на 518.8 млн. лева. Оперативните приходи на банката скочиха от 12.2 млн. лв. на 23.3 млн. лв., разходите за издръжка се запазиха почти непроменени. Печалбата й след облагане с данъци в края на юни 2001 г. достигна 7.8 млн. лв., докато година по-рано тя бе едва 1.2 млн. лева (виж табл. 4). Рязкото й увеличение доведе и до повишаване на съотношенията възвръщаемост на акционерния капитал (виж табл. 5) и възвръщаемост на активите (виж табл. 6). По тези два показателя към края на юни 2001 г. SG ЕКСПРЕСБАНК зае място сред първите десет кредитни институции.
Неизменен лидер в групата на най-добрите кредитни институции продължава да бъде

БУЛБАНК

Тя води в четири от петте класации, по които в. БАНКЕРЪ определя най-добрите български кредитни институции. БУЛБАНК е лидер (и още дълго ще запази тази позиция) по размера на балансовото си число, на собствения си капитал и на печалбата си. Освен това тя има най-добра възвръщаемост на активите и е на второ място по възвръщаемост на акционерния капитал.
БУЛБАНК продължава методично да увеличава активите си. Общият им размер е два пъти по-голям от този на следващите я две институции - Банка ДСК и Обединена българска банка (виж табл. 2).
Печалбата на БУЛБАНК към средата на 2001 г. е 134.4 млн. лв. - 66.1% от печалбата на цялата банкова система. Важно е обаче да се отбележи, че за наличието й заслуга има и предишното ръководство на банката, оглавявано от Чавдар Кънчев. Този мениджърски екип е заделил през 1997 г. за провизии по валутни наличности над 136 млн. лв., които в началото на 2001 г. са прехвърлени (реинтегрирани) в положителния финансов резултат на банката. В средата на тази година печалбата й преди облагане с данъци е 185.6 млн. лева. Ако от нея се извадят споменатите провизии, тя намалява до 49.6 млн. лева. Ако това число се намали и с дължимите данъци, ще излезе, че без реинтегрираните провизии чистата печалба на БУЛБАНК е 35.2 млн. лв. - два пъти по-малка от тази през юни 2000 година. През следващата година обаче банката няма да има толкова провизии, които да реинтегрира в печалбата си. И ако приходите й от лихви и търговия с валута и ценни книжа не се увеличат, печалбата й може да намалее дотолкова, че кредитната институция да изпадне от първата десетка, колкото и невероятно да звучи това.

БИОХИМ

остава в лидерската група за второ тримесечие и продължава да подобрява финансовите си показатели. Явно предприватизационните очаквания се отразяват върху ефективността на мениджмънта на държавната кредитна институция. В рамките на една година (от юни 2000 г. до юни 2001 г.) БИОХИМ е увеличила балансовото си число с над 32%, а собственият й капитал нарасна от 37 млн. лв. на 60 млн. лева. Наистина в края на 2000 г. Банковата консолидационна компания го увеличи с вноска от 12 млн. лева. Но дори ако се игнорира тази финансова инжекция, числата показват, че за една година капиталът на БИОХИМ се е увеличил с 11 млн. лв., спечелени от дейността й. Факт е, че, в сравнение с юни миналата година, в средата на 2001 г. печалбата на банката е нараснала 4.3 пъти - от 2.8 млн. лв. до 12.1 млн. лв., и по този показател тя се нарежда на второ място във финансовокредитната ни система (виж табл. 4).
Банката е подобрила състоянието на портфейла си от кредити, предоставени на частни фирми, като балансовата му стойност е нараснала от 121.2 млн. лв. на 153.1 млн. лв., а заемите, предоставени на граждани, са нараснали от 9.6 млн. лв. на 14.3 млн. лева. В резултат на тази политика приходите от лихви по кредити са се увеличили с около 50%, с толкова е нараснал и чистият доход от лихви. Разумното увеличаване на кредитния портфейл, най-вече в частта на потребителските заеми, ще даде възможност на БИОХИМ да завърши годината с добра печалба и да запази мястото си в групата на най-добрите български банки. Това на свой ред е предпоставка за нея да се иска по-висока цена.
Традиционен член на лидерската група е

Първа инвестиционна банка

За една година тя успя да увеличи балансовото си число със 73% - от 248.1 млн. лв. (през юни 2000 г.) до 428.9 млн. лв. (през юни 2001 г.), а собственият й капитал достигна 45.4 млн. лева. Печалбата й пък нарасна с над 70% - от 5.4 млн. лв. на 9.2 млн. лева. При такива темпове на развитие в края на 2001 г. активите на ПИБ вероятно ще надхвърлят 500 млн. лева. Банката е заложила на агресивното кредитиране, като е съсредоточила усилията си към партньорство с големите фирми. Една значителна част от необходимия ресурс тя си осигурява чрез кредитни линии от чуждестранни банки. Разбира се, подобна политика крие определени рискове, тъй като засега тези пари се получават при сравнително висока лихва и ако фирмите, които ПИБ кредитира с тях, закъсат, банката на свой ред може да има затруднения с връщането им. До момента обаче тя погасява всички получени кредити без видимо напрежение. Освен това парите й на каса, по депозити и в държавни ценни книжа покриват около 50% от всичките й задължения - ликвидност, която удовлетворява изискванията за една стабилна банка.
От началото на 2001 г. ПИБ започна да проявява интерес и към гражданите, увеличавайки размера на потребителските заеми. За момента те се отпускат на притежателите на дебитни карти, под формата на т. нар. овърдрафт - краткосрочен необезпечен кредит. Но само за първите шест месеца на тази година под тази форма са отпуснати заеми за 2.11 млн. лв. срещу 662 хил. лв. в началото на годината. Вероятно ПИБ няма да се включи отново в предстоящата поредна процедура за продажбата на БИОХИМ, а ще съсредоточи усилията си в привличането на нови клиенти чрез увеличаване на финансовите си продукти.

Българска пощенска банка

Явно кредитната институция боледува от смените във висшия й мениджмънт. Към края на юни банката излезе на загуба от 583 хил. лв., след като три месеца по-рано печалбата й бе 2.7 млн. лева. Причината за този негативен финансов резултат са чувствително нарасналите разходи за издръжка на кредитната институция. Само за три месеца - от март до края на юни 2001 г., те са скочили от 7.2 млн. лв. на 16.8 млн. лева. Повече от два пъти са нараснали разходите за заплати, за наеми и за външни услуги. Ако ръководството на банката не увеличи чувствително приходите от лихви, от търговия с валута и ценни книжа и от такси и комисиони, банката вероятно ще завърши годината с отрицателен финансов резултат. В най-добрия случай тя може да отчете печалба, чийто размер обаче няма да отговаря нито на капитала, нито на балансовото число на Пощенска банка.
За разлика от нея

ХЕБРОСБАНК

продължава да отчита текуща печалба. Към края на юни 2001 г. тя е 5.1 млн. лв., докато година по-рано размерът й бе 3.7 млн. лева. Основният източник за това увеличение са по-големите приходи от сделки с ценни книжа, които в рамките на една година са се увеличили повече от три пъти - от 926 хил. лв., на 3.1 млн. лева. Причина за това са успешните сделки с корпоративни ценни книжа на руския нефтен гигант ЛУКойл и полската телекомуникационна компания Електрим. Според запознати със операциите банкери, заслугата за добрия резултат е по-скоро на Ай. Риджънт Груп - собственикът на ХЕБРОСБАНК , която е специализирана в подобни сделки на международните пазари. Ръстът на останалите приходи на банката - от лихви, от такси и от комисиони, е незначителен и без удара, направен със сделката с корпоративните ценни книжа, банката едва ли щеше да покрие нарасналите си разходи за издръжка, които за една година са се увеличили с около 30% - от 12.1 млн. лв. на 15.7 млн. лева.
През разглеждания период по-малките банки също не престават да разширяват позициите си на пазара.

Райфайзенбанк (България)

За една година тя успя да увеличи активите си с повече от 41% и към края на юни 2001 г. те вече надхвърлят 338.9 млн. лв. и до края на годината вероятно ще намери място сред десетте банки с най-голямо балансово число. Австрийците са активизирали кредитирането, като са увеличили отпуснатите заеми с около 31 процента.
Заявка за агресивно развитие дават също РОСЕКСИМБАНК и НЕФТИНВЕСТБАНК, които до края на годината ще се опитат да удвоят балансовите си числа. ТБ България Инвест и Общинска банка също са активизирали операциите си. Само за една година балансовото число на ТБ България Инвест се е удвоило и към края на юни 2001 г. надхвърля 166 млн. лева. Активите на кметската банка пък достигнаха 249 млн. лв., докато през юни 2000 г. те са били едва 156 млн. лева. Пазарните си позиции изключително бързо разширява и Корпоративна банка. През юни 2000 г. тя на практика не участваше във финансовокредитната ни система. Балансовото й число бе около 13.2 млн. лв., а операциите й бяха сведени почти до нула. Година по-късно - към края на юни 2001 г., балансовото число на Корпоративна банка вече е над 35.5 млн. лв., а печалбата й е около 439 хил. лева. Ръководството на банката има намерение до края на 2001 г. да разшири значително операциите и пазарното й присъствие. За тази цел то е решило да конкурира РОСЕКСИМБАНК в преговорите за закупуване на активите на фалиралата БАЛКАНБАНК. Но дори да не успеят в това наддаване, мениджърите на Корпоративна банка смятат, че ще успеят да увеличат балансовото й число до 50 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във