Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН затяга контрола над застрахователите и Гаранционния фонд

Комисията за финансов надзор (КФН) прие Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. С документа се урежда регулярното счетоводно отчитане по международните счетоводни стандарти на компаниите от този сектор. Въвеждат се още и по-високи изисквания, насочени към спазването на отчетността и прозрачността, по които да работят застрахователи, презастрахователи и Гаранционния фонд.

Основни цели на наредбата са да се постигне съпоставимост на финансовите отчети на отделните застрахователи и презастрахователи, в това число чрез единна структура и единни означения на елементите на баланса (отчет за финансовото състояние) и отчета за доходите (отчет за печалбите и загубите и за всеобхватния доход), което е от значение за правилното разбиране на тяхното финансовото състояние от потребителите, акционерите им, както и от широката общественост, както и да се осигури информацията, необходима за осъществяване на надзор върху застрахователната дейност.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във