Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН прие промени при публичното предлагане на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Това се вижда от решенията на регулатора от проведеното днес заседание.

 Срокът за обществено обсъждане е един месец, който започва да тече от 02. март 2017 година.

Според мотивите към законопроекта целта на новите текстове е развитие на стабилен капиталов пазар в страната, както и да бъдат преодолени установени през последните години проблеми в практиката по прилагането на закона. 

Предложените промени са насочени към осигурявате на по-голяма прозрачност на пазара и защита на интересите на инвеститорите, облекчаване на административната тежест за публичните дружества и емитентите на ценни книжа.

Законопроектът е изготвен в съответствие с приетата миналата година Стратегия за развитие на капиталовия пазар.

В него се предлага промяна в дефиницията за публично предлагане на ценни книжа, като се увеличава броят на лицата от 100 на 150 за непублична емисия. Въвежда се и ново изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 млн. евро, като този праг се изчислява за период от 12 месеца.

Законопроектът предвижда намаляване на срока за разглеждане и произнасяне на Комисията за финансов надзор по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти, които нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар и и не са предлагали публично ценни книжа.

Законопроектът предвижда промени, свързани с Фонда на компенсиране на инвеститорите. Предвижда се в управителния съвет на фонда да се включи и един представител на асоциацията на управляващите дружества. По този начин се осигурява представителство в управлението на фонда на всички лица, които са задължени да правят вноски във Фонда за компенсиране на инвеститорите (инвестиционни посредници ,  инвестиционни посредници –  банки и управляващи дружества).

Ако законопроектът бъде окончателно приет публичните дружества ще имат възможност за изплащане на шестмесечен дивидент, като се въвеждат и правила за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във